Regulamin przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w imprezach, eventach, akcjach promocyjnych itp.organizowanych przez Radomdis Polska Sp. z o. o.

 1. Organizator Imprezy będzie przetwarzał następujące dane osobowe osób uczestniczących w Imprezie: wizerunek utrwalony na Imprezie. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas Imprezy jest Organizator. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się bezpośrednio kontaktować pocztą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail: e.leclerc@infomania.pl,  bądź tradycyjną pocztą na adres Infomania.pl Sp. z o. o.62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117.
 2. Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora w przyszłych latach, a także w celach promocyjnych i marketingowych działalności gospodarczej Organizatora. Podstawą do przetwarzania wizerunku osób uczestniczących w Imprezie jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na możliwości rozpowszechniania wizerunku osób, jako elementu całości Imprezy, aby poprzez promowanie Imprezy i działalności gospodarczej Organizatora mogły się odbywać kolejne edycje Imprezy i inne wydarzenia o charakterze artystyczno-rozrywkowy organizowane przez Administratora.
 3. Osoby uczestniczące w Imprezie, przyjmują do wiadomości, iż w związku z przetwarzaniem ww. danych osobowych uzyskanych podczas Imprezy Administrator informuje, że:
  • odbiorcą danych osobowych może być każdy podmiot, który będzie zainteresowany Imprezą lub działalnością gospodarczą Organizatora, w tym w szczególności partnerzy handlowi i klienci Organizatora;
  • dane te będą przechowywane przez okres organizowania kolejnych edycji Imprezy lub przez okres wykonywania prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej, który obecnie nie jest możliwy do określenia;
  • mają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia tych danych oraz cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • uczestniczenie w Imprezie jest jednoznaczne z podaniem danych osobowych (tj. utrwaleniem wizerunku); jeśli osoba nie chce aby Administrator zebrał jej ww. dane osobowe nie powinna uczestniczyć w Imprezie;
  • Administrator przetwarzając dane osobowe nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji (w tym profilowania) w stosunku do tych danych.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań w zapewnieniu wszelkich środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, zmianą, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna spełnienia obowiązku informacyjnego:

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na dokumentach sprzedaży, w tym fakturach jest Radomdis Polska Sp. z o. o.   z siedzibą w Radomiu 26-612,  przy ul. Toruńskiej 1| NIP: 948267872

Inspektor ochrony danych:

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: E.Leclerc@infomania.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej i archiwalnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przekazywanie danych:

W określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane np. w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.

Kategorie odbiorców jakim możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe to:

 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 • dostawcom usług przetwarzających powierzone dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Okres przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres pełnych 5 lat od daty zakończeniaumowy. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przetwarzane przezadministratora danych przez okres 5 pełnych lat od momentu wystawienia dokumentu, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów.

Przysługujące prawa i uprawnienia:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje dodatkowe:

Konsekwencją niepodania wymaganych danych może być brak możliwości zawarcia umowy i wystawienia faktury VAT.

 

Obowiązek informacyjny wobec osób utrwalonych na nagraniach systemu monitoringu wizyjnego.

Podstawa prawna spełnienia obowiązku informacyjnego:

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na nagraniach z systemu monitoringu wizyjnego jest Radomdis Polska Sp. z o. o.   z siedzibą w Radomiu 26-612 przy ul. Toruńskiej 1| NIP: 9482602735

Inspektor ochrony danych:

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: E.Leclerc@infomania.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Cel przetwarzania danych Wymóg ustawowy Wymóg umowny Wymóg zawarcia umowy
Zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia osób fizycznych X
Zapewnienie bezpieczeństwa mienia i informacji X

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jeżeli:

 • jest to prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO , wynikający w szczególności z przepisów:
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy,
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

Okres przetwarzania danych:

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa tj. dane z monitoringu wizyjnego przetwarzamy przez maksymalny okres 3 miesięcy, chyba, że staną się dowodem w sprawie – wtedy przetwarzamy je do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych, podmioty, którym administrator danych ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych, podmiotom nieuprawnionym do pozyskania danych, jak również poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym:

Monitoringiem wizyjnym są objęte następujące miejsca:

 • hala sprzedaży (włącznie z POK, sklepem internetowym, salonem prasowym, pracowniami)
 • pasaż
 • magazyny
 • ciągi komunikacyjne
 • stacja paliw
 • parking
 • ciągi komunikacyjne części biurowej

Przekazywanie danych:

W określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane np. w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.

Kategorie odbiorców jakim możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe to:

 • podmioty współpracujące w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia lub informacji,
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 • dostawcom usług przetwarzających powierzone dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przysługujące prawa i uprawnienia:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo zażądać:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje dodatkowe:

Konsekwencją niepodania wymaganych danych może być brak możliwości wejścia na teren obiektu (w tym usunięcie z obiektu).