Regulamin akcji lokalnej E. LECLERC RADOM

LOJALNOŚĆ POPŁACA”

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E. Leclerc

Część I. Warunki ogólne

 1. Organizatorem akcji lokalnej „ Lojalność popłaca” jest Radomdis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1, kod pocztowy: 26-612 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541533, o numerze NIP: 9482602735 zwana dalej E.Leclerc Radom. Akcja lokalna „Lojalność popłaca” obowiązuje wyłącznie w hipermarkecie E. LECLERC w Radomiu, ul. Toruńska 1.

 2. Akcja lokalna „Lojalność Popłaca” skierowana jest do klientów hipermarketu E. Leclerc w Radomiu. Warunkiem udziału w Akcji lokalnej jest uczestnictwo w ogólnopolskim Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc na zasadach określonych w regulaminie Programu Lojalnościowego. Niniejszy regulamin Akcji Lokalnej określa zasady przyznawania dodatkowych korzyści klientom sklepu E.Leclerc Radom, którzy rejestrując się w Programie lojalnościowym wybrali ten sklep jak Sklep macierzysty.

 3. Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w programie poprzez rejestrację w Programie Lojalnościowym BONUS E.Leclerc na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego.

 4. Akcja lokalna będzie realizowana w okresie trwania Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclec czyli od dnia 08/06/2020r. do odwołania. E. Leclerc Radom poinformuje klientów o zakończeniu akcji lokalnej na miesiąc przed jej zamknięciem.

 5. Program ma na celu nagrodzenie lojalności klientów hipermarketu poprzez umożliwienie skorzystania z korzyści dostępnych w programie.

 6. Nie będą premiowane zakupy następujących produktów:

 1. napojów alkoholowych, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 2. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

 3. preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

 4. produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

 5. doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid.

Wartość wyżej wymienionych produktów nie będzie również wliczana do ewentualnej kwoty koniecznej do otrzymania korzyści przewidzianej w programie.

 1. Program prowadzony jest na terenie Hipermarketu E. Leclerc w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1 oraz na terenie stacji paliw hipermarketu E. Leclerc w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1, Naruszenie przez uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez  nieprawidłowe korzystanie z Karty Lojalnościowej, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z udziału w programie uprawnień.

 2. W przypadku braku aktywności Karty Lojalnościowej w okresie kolejnych 12 miesięcy, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania  konta klienta.

 3. W przypadku zakupów: hurtowych i z udzielonym rabatem, korzyści nie będą  przyznawane. Za zakupy hurtowe uważane będą zakupy powyżej 1 opakowania zbiorczego tego samego produktu.

 4. Karta Lojalnościowa upoważnia Uczestnika programu do z skorzystania z korzyści wynikających z przynależności do programu za dokonanie zakupów lub za zakup specjalnie oznakowanych towarów w hipermarkecie E.Leclerc Radom

 5. Środki zgromadzone na dotychczasowej karcie lojalnościowej wydanej przez E.Leclerc Radom mogą zostać przeniesione na nową kartę Bonus E.Leclerc. Warunkiem przeniesienia środków jest rejestracja przy KASIE w ogólnopolskim programie lojalnościowym Bonus E.Leclerc przy jednoczesnym zeskanowaniu starej karty lojalnościowej wydanej przez E.Leclerc Radom.

 6. Rejestracji do nowego programu lojalnościowego i przeniesienia środków można dokonać tylko w kasach z obsługą. Kasy samoobsługowe nie posiadają funkcji rejestracji i wymiany karty.

 7. Przeniesione środki z Karty E.Leclerc należy zrealizować do dnia 31/12/2020r. Po tym terminie środki przepadają.

 8. Od dnia rejestracji w Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc ze wskazaniem jako sklepu macierzystego hipermarketu E. Leclerc Radom, uczestnik Programu Lojalnościowego robiąc zakupy w kasie hipermarketu E.LECLERC w Radomiu ma możliwość skorzystania z korzyści .

 9. E.leclerc Radom przewiduje możliwość udzielenia uczestnikowi programu Bonus E.Leclerc , który wybrał jako sklep macierzysty E.Leclerc Radom korzyści pod warunkiem okazania kasjerowi przez klienta aktualnej karty lojalnościowej fizycznej lub w aplikacji lub podanie numeru telefonu przypisanego do karty lojalnościowej.

 10. Korzyści przyznawane będą w ramach istniejących Klubów –zgodnie z zasadami opisanymi w części II niniejszego regulaminu oraz innych w promocjach organizowanych w ramach program Bonus E.Leclerc.

 11. Uczestnik programu Bonus E.Leclerc, będzie informowany o nowych promocjach poprzez aplikację, w katalogach promocyjnych sklepu lub drogą elektroniczną.

 12. W przypadku, gdy klient zwraca zakupiony w promocji towar, zwracana jest kwota, jaką zapłacił za towar, po otrzymaniu rabatu.

 13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie: zasad uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, ochrony danych osobowych, odpowiedzialności i reklamacji a także w odniesieniu do rozumienia pojęć znajda zastosowanie postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E. Leclerc.

 14. Niniejszy regulamin pozostaje do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej www.leclerc.pl/bonus/regulamin_radomdis.

Część II. Dodatkowe korzyści

1. „KLUB Rodzina Plus”

 1. E.Leclerc Radom przewiduje dodatkowe korzyści w ramach programu „KLUB Rodzina Plus” dla uczestników Programu lojalnościowego , którzy jako sklep macierzysty wskazali hipermarket E.Leclerc w Radomiu i są posiadaczami  Karty Rodzina Plus emitowanej przez UM Radom.

 2. Beneficjentem programu KLUB Rodzina Plus może być rodzina wielodzietna z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 (osiemnastego) roku życia lub 25 (dwudziestego piątego) roku życia w przypadku dziecka kontynuującego naukę. Ponadto ww. program obejmuje rodziny zamieszkujące na terenie miasta Radomia, niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego.

 3. Przynależność do programu „KLUB Rodzina Plus” potwierdzana jest przez obsługę sklepu w POK. Aby stać się członkiem „Klubu Rodzina Plus” należy wcześniej zarejestrować się w programie Bonus E.Leclerc, a następnie udać się do POK, gdzie pracownik, na podstawie okazanych dokumentów, nada stosowne uprawnienia dla danego numeru karty.

 4. Promocja dla beneficjentów programu KLUB Rodzina Plus obowiązuje w każdy wtorek trwania programu KLUB Rodzina Plus i polega na udzieleniu rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu zakupów. Rabat udzielnay jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów we wtorek na kwotę minimum 50,00 zł. Promocja prowadzona jest tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym E. Leclerc Radom i trwa do odwołania.

 5. W ramach Klubu, uczestnik programu może otrzymać rabat tylko za pierwsza zakupy z użyciem karty danego dnia

 6. Promocją nie są objęte produkty wymienione w cz.I, pkt6 niniejszego Regulaminu

 7. Promocja nie obejmuje płatności z tytułu „Moje Rachunki”

 1. Warunkiem przyznania rabatu jest okazania kasjerowi przez klienta aktualnej karty lojalnościowej fizycznej lub w aplikacji lub podanie numeru telefonu przypisanego do karty lojalnościowej.

3. KLUB SENIORA  

 1. E.Leclerc Radom przewiduje dodatkowe korzyści w ramach programu „KLUB SENIORA” dla uczestników Programu lojalnościowego , którzy jako sklep macierzysty wskazali hipermarket E.Leclerc w Radomiu i są beneficjentami programu KARTA SENIORA.

 2. Beneficjentem programu KLUB SENIORA może być osoba posiadająca legitymację emeryta lub rencisty.

 3. Przynależność do programu „KLUB SENIORA” potwierdzana jest przez obsługę sklepu w POK. Aby otrzymać „Kartę Seniora” należy wcześniej zarejestrować się w programie Bonus E.Leclerc, a następnie udać się do POK, gdzie pracownik, na podstawie okazanych dokumentów, nada stosowne uprawnienia dla danego numeru karty.

 4. Promocja dla beneficjentów programu KLUB SENIORA obowiązuje w każdą środę trwania akcji i polega na przyznaniu posiadaczowi Karty Seniora rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów w środę na kwotę minimum 50,00 zł. Rabat udzielnay jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu.

 5. Promocja prowadzona jest tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym E. Leclerc Radom i trwa do odwołania.

 6. W ramach Klubu, uczestnik programu może otrzymać rabat tylko za pierwsza zakupy z użyciem karty danego dnia

 1. Promocją nie są objęte produkty wymienione w cz.I, pkt6 niniejszego Regulaminu

 1. Promocja nie obejmuje płatności z tytułu „Moje Rachunki”

 2. Warunkiem przyznania rabatu jest okazanie kasjerowi przez klienta aktualnej karty lojalnościowej fizycznej lub w aplikacji lub podanie numeru telefonu przypisanego do karty lojalnościowej.

4. KLUB PRACOWNICZY  

 1. E.Leclerc Radom przewiduje dodatkowe korzyści w ramach programu „KLUB PRACOWNICZY” dla uczestników Programu lojalnościowego, którzy jako sklep macierzysty wskazali hipermarket E.Leclerc w Radomiu i są pracownikami Radomdis Polska Sp. z o.o.

 2. Przynależność do programu „KLUBU PRACOWNICZEGO” potwierdzana jest przez obsługę sklepu w POK. Aby otrzymać „Kartę Pracowniczą” należy wcześniej zarejestrować się w programie Bonus E.Leclerc, a następnie udać się do POK, gdzie pracownik, na podstawie okazanych dokumentów, nada stosowne uprawnienia dla danego numeru karty.

 3. Promocja dla beneficjentów programu KLUB PRACOWNICZY obowiązuje w każdy wtorek i polega na przyznaniu posiadaczowi Karty Pracowniczej rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów we wtorek na kwotę minimum 50,00 zł. Rabat udzielany jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu.

 4. W ramach Klubu, uczestnik programu może otrzymać rabat tylko za pierwsza zakupy z użyciem karty danego dnia.

 5. Promocja prowadzona jest tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym E. Leclerc Radom i trwa do odwołania.

 6. Promocją nie są objęte produkty wymienione w cz.I, pkt6 niniejszego Regulaminu Promocja nie obejmuje płatności z tytułu „Moje Rachunki”

 7. Kartą może posługiwać się wyłącznie jej posiadacz.

 8. Warunkiem przyznania rabatu jest okazanie kasjerowi przez klienta aktualnej karty lojalnościowej fizycznej lub w aplikacji lub podanie numeru telefonu przypisanego do karty lojalnościowej

Aneks nr 1

do Regulaminu  akcji lokalnej  E. LECLERC RADOM

„ LOJALNOŚĆ POPŁACA”

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E. Leclerc

 

z dniem 08/06/2020r. zmienia się istniejące w Części I, pkt. 4

”Akcja lokalna będzie realizowana  w okresie trwania Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclec czyli od dnia  08/06/2020r. do odwołania. E. Leclerc Radom poinformuje klientów o zakończeniu akcji lokalnej na miesiąc przed jej zamknięciem.”

na

”Akcja lokalna będzie realizowana  w okresie trwania Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclec czyli od dnia  28/07/2020r. do odwołania. E. Leclerc Radom poinformuje klientów o zakończeniu akcji lokalnej na miesiąc przed jej zamknięciem.”

Aneks nr 43

do

Regulaminu programu lojalnościowego E. LECLERC

„ LOJALNOŚĆ POPŁACA”

 1. Zgodnie z & 1, pkt. 5 „Regulaminu programu lojalnościowego E. LECLERC LOJALNOŚĆ POPŁACA” Organizator informuje, że z dniem 14/08/2020r. w/w akcja zostaje przekształcona w ogólnopolską akcję lojalnościową sieci E. Leclerc. Aby przystąpić do nowej akcji, posiadacze dotychczasowych kart lojalnościowych, zobowiązani są do dokonania bezpłatnej wymiany starych kart lojalnościowych na obowiązujące od dnia 28/07/2020r. nowe karty Bonus E. Leclerc.
 2. Wymiany kart dokonuje się u kasjera w sklepie E. Leclerc Radom.
 3. Środki zgromadzone na dotychczasowych kartach lojalnościowych oraz przypisane im kluby zostają automatycznie przeniesione na nowe karty Bonus E.Leclerc.
 4. Karty (stare i nowe) zachowują korzyści wynikające z dotychczasowej akcji do dnia 14/08/2020r.
 5. Środki pieniężne zgromadzone na kartach do dnia 14/08/2020r., należy bezwzględnie wykorzystać do dnia 31/12/2020r. Po tym terminie, system automatycznie zablokuje możliwość dokonywania płatności kartą lojalnościową Leclerc.
 6. Szczegółowe zasady Akcji Bonus E. Leclerc zawarte zostały w odrębnym regulaminie dostępnym na stronie internetowej sklepu: radom.leclerc.pl oraz w POK.

Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian

Aneks nr 2

do Regulaminu  akcji lokalnej  E. LECLERC RADOM

„ LOJALNOŚĆ POPŁACA”

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E. Leclerc

 

z dniem 15/10/2020r. zmienia się istniejące w Części II, pkt. 3, ppkt. 4

” Promocja  dla beneficjentów programu KLUB SENIORA obowiązuje w każdą środę trwania akcji i polega na przyznaniu posiadaczowi Karty Seniora rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów w środę na kwotę minimum 50,00 zł. Rabat udzielany jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu.”

na

” Promocja  dla beneficjentów programu KLUB SENIORA obowiązuje w dniach od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 10:00 do 12:00 i polega na przyznaniu posiadaczowi Karty Seniora rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu i wskazanych godzinach zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów na kwotę minimum 70,00 zł. Rabat udzielany jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu.”

Aneks nr 4

do Regulaminu  akcji lokalnej  E. LECLERC RADOM

„ LOJALNOŚĆ POPŁACA”

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E. Leclerc

 

z dniem 01/02/2021r. zmienia się istniejące w Części II, pkt. 3, ppkt. 4

(zmienione aneksami nr 2 i 2a)

” Promocja  dla beneficjentów programu KLUB SENIORA obowiązuje w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  w godzinach od 10:00 do 12:00 oraz w środę – w godzinach pracy hipermarketu i polega na przyznaniu posiadaczowi Karty Seniora rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu i wskazanych godzinach zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów na kwotę minimum 50,00 zł z zastrzeżeniem Cz. I, pkt6 Regulaminu akcji lokalnej. Rabat udzielany jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu.”

na

” Promocja  dla beneficjentów programu KLUB SENIORA obowiązuje w każdą środę trwania akcji i polega na przyznaniu posiadaczowi Karty Seniora rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów w środę na kwotę minimum 50,00 zł. Rabat udzielany jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu.”

 

REGULAMIN AKCJI PRMOCYJNEJ:

” 100% ZWROTU ZA ZAKUPY Z KARTĄ BONUS”

 

 1. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Radomdis Polska sp. z o. o. ., z siedzibą w Radomiu, ul.

Toruńska 1,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie  XIV Wydział Gospodarczy pod nr  KRS: 0000541533, NIP: 948-26-02-735 o kapitale zakładowym w wysokości 100  000 złotych, dalej zwany „Organizatorem”.

 1. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą ” 100% ZWROTU ZA ZAKUPY Z KARTĄ BONUS”
 2. Akcja będzie miała miejsce w dniach od dn.11/05/2021r. do dn.22/05/2021r. i będzie przebiegała w dwóch etapach:

– w dniach 11/05/201r.-14/05/2021r..- możliwość otrzymania kuponu promocyjnego

-w dniach 17/05/2021r.-22/05/2021r.- realizacja kuponów promocyjnych

 1. Akcja prowadzona będzie na terenie hipermarketu E. Leclerc Radom z wyłączeniem stacji paliw E. Leclerc Radom.
 2. Klienci hipermarketu E. Leclerc Radom, którzy w okresie od 11/05/2021r.-14/05/2021r. dokonają zakupu produktów wykazanych w pkt. 7 i okażą się kartą lojalnościową Bonus E. Leclerc, będą mogli przystąpić do promocji, otrzymując kupon promocyjny na 100% ich wartości zgodnie z pkt. 7 regulaminu.
 3. Każdy posiadacz karty Bonus E. Leclerc może wziąć udział w akcji wielokrotnie, ale tylko jeden raz dziennie, tak więc, jeśli klient chce zakupić wszystkie produkty będące danego dnia w promocji, musi uczynić to podczas jednych zakupów.
 4. Produkty biorące udział w promocji

Dnia 11.05.2021 r.

– Masło Ekstra Polskie 82% Mlekovita 200g; cena na kasie 3,99 zł/ szt.; wartość kuponu 3,99 zł/ szt. Rabat w postaci kuponu za maksymalnie 3 szt. Produktu z kartą Bonus, Ilość szt. Produktu przeznaczona na promocję – 1000 szt.

– Kawa Mielona Tchibo Family 250g cena na kasie 5,99 zł/ szt.; wartość bonu 5,99 zł/ szt. Rabat w postaci kuponu za maksymalnie 3 szt. Produktu z kartą Bonus, Ilość szt. Produktu przeznaczona na promocję – 300 szt.

– Woda Primavera 6×1,5L cena na kasie 7,99 zł/ szt.; wartość bonu 7,99 zł/ szt. Rabat w postaci kuponu za maksymalnie 2 szt. Produktu z kartą Bonus, Ilość szt. Produktu przeznaczona na promocję – 200 szt.

– Kora Iglasta ECO+ 80L  cena na kasie 7,99 zł/ szt.; wartość bonu 7,99 zł/ szt. Rabat w postaci kuponu za maksymalnie 3 szt. Produktu z kartą Bonus, Ilość szt. Produktu przeznaczona na promocję – 300 szt.

Dnia 12.05.2021 r.

– Kiełbasa Śląska 735g Morliny; cena na kasie 9,99 zł/ szt.; wartość kuponu 9,99 zł/ szt. Rabat w postaci kuponu za maksymalnie 1 szt. Produktu z kartą Bonus, Ilość szt. Produktu przeznaczona na promocję – 100 szt.

– Herbata czarna ekspresowa Minutka 140g (100Tb) cena na kasie 3,98 zł/ szt.; wartość bonu 3,98 zł/ szt. Rabat w postaci kuponu za maksymalnie 2 szt. Produktu z kartą Bonus, Ilość szt. Produktu przeznaczona na promocję – 300 szt.

– Płyn do prania Woolite 1,8L cena na kasie 10,99 zł/ szt.; wartość bonu 10,99 zł/ szt. Rabat w postaci kuponu za maksymalnie 1 szt. Produktu z kartą Bonus, Ilość szt. Produktu przeznaczona na promocję – 200 szt.

– Wkład do zniczy Q3 Tomaszek 170g  cena na kasie 1,59 zł/ szt.; wartość bonu 1,59 zł/ szt. Rabat w postaci kuponu za maksymalnie 10 szt. Produktu z kartą Bonus, Ilość szt. Produktu przeznaczona na promocję – 1000 szt.

Dnia 13.05.2021 r.

– Pasta do zębów 3D White Blend-A-Med. 75ml ; cena na kasie 5,99 zł/ szt.; wartość kuponu 5,99 zł/ szt. Rabat w postaci kuponu za maksymalnie 2 szt. Produktu z kartą Bonus, Ilość szt. Produktu przeznaczona na promocję – 200 szt.

– Mleko Wiejskie 2% Mlekpol 1L  cena na kasie 2,49 zł/ szt.; wartość bonu 2,49 zł/ szt. Rabat w postaci kuponu za maksymalnie 4 szt. Produktu z kartą Bonus, Ilość szt. Produktu przeznaczona na promocję – 800 szt.

– Olej Rzepakowy Wielkopolski 1L  cena na kasie 4,99 zł/ szt.; wartość bonu 4,99 zł/ szt. Rabat w postaci kuponu za maksymalnie 2 szt. Produktu z kartą Bonus, Ilość szt. Produktu przeznaczona na promocję – 300 szt.

– T-Shirt męski/damski  cena na kasie 8,50 zł/ szt.; wartość bonu 8,50 zł/ szt. Rabat w postaci kuponu za maksymalnie 2 szt (jeden damski / jeden meski). Produktu z kartą Bonus, Ilość szt. Produktu przeznaczona na promocję – 100 szt.

Dnia 14.05.2021 r.

– Plak do kokpitu Parys 750 ml ; cena na kasie 7,99 zł/ szt.; wartość kuponu 7,99 zł/ szt. Rabat w postaci kuponu za maksymalnie 1 szt. Produktu z kartą Bonus, Ilość szt. Produktu przeznaczona na promocję – 200 szt.

– Stopki Damskie/Męskie Moraj  cena na kasie 2,69 zł/ szt.; wartość bonu 2,69 zł/ szt. Rabat w postaci kuponu za maksymalnie 4 szt. Produktu z kartą Bonus, Ilość szt. Produktu przeznaczona na promocję – 500 par.

– Makaron Lubella 400/500g wybrane rodzaje; cena na kasie 2,99 zł/ szt.; wartość bonu 2,99 zł/ szt. Rabat w postaci kuponu za maksymalnie 3 szt. Produktu z kartą Bonus, Ilość szt. Produktu przeznaczona na promocję – 300 szt.

– Lody Śmietankowe BIG MILK Algida 1L  cena na kasie 6,99 zł/ szt.; wartość bonu 6,99 zł/ szt. Rabat w postaci kuponu za maksymalnie 2 szt produktu z kartą Bonus, Ilość szt. Produktu przeznaczona na promocję – 300 szt.

 1. Organizator nie przewiduje możliwości dzielenia ani łączenia paragonów.
 2. Otrzymany Kupon należy wykorzystać jednorazowo i w całości do pomniejszenia zapłaty  za zakupy na kwotę większą, przynajmniej o 1 grosz,  niż wartość kuponów,   dokonane tylko i wyłącznie w hipermarkecie E. Leclerc Radom (z wyłączeniem stacji paliw) w dniach od 17/05/2021r.-22/05/2021r .
 3. Do pomniejszenia zapłaty, jednego dnia można wykorzystać nie więcej niż 5 kuponów.
 4. Do wartości dokonanych zakupów nie wlicza się:

napojów alkoholowych;

wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub

rekwizytów tytoniowych;

preparatów do początkowego żywienia niemowląt, w tym produktów z kategorii mleka

modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz

przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

produktów leczniczych;

doładowań i starterów telefonicznych pre-paid;

paliwa;

gier hazardowych.

 1. Organizator nie przewiduje możliwości przedłużania ważności niezrealizowanych bonów rabatowych
 2. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla osób fizycznych.
 3. Kupon rabatowy naliczany będzie na produkty zgodnie z pkt 7 niniejszego regulaminu.
 4. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany rabatu na ekwiwalent w innej formie.
 5. Udział w Promocji oznacza akceptację jej warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 6. Regulamin dostępny jest w POK sklepu oraz na stronie internetowej:

https://radom.leclerc.pl/100-zwrotu/

 1. Szczegółowych informacji dotyczących akcji udzielają pracownicy Punktu Obsługi Klienta hipermarketu Leclerc Radom.