Regulamin RADOMDIS

Regulamin akcji lokalnej E. LECLERC RADOM

LOJALNOŚĆ POPŁACA”

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E. Leclerc

Część I. Warunki ogólne

 1. Organizatorem akcji lokalnej „ Lojalność popłaca” jest Radomdis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1, kod pocztowy: 26-612 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541533, o numerze NIP: 9482602735 zwana dalej E.Leclerc Radom. Akcja lokalna „Lojalność popłaca” obowiązuje wyłącznie w hipermarkecie E. LECLERC w Radomiu, ul. Toruńska 1.

 2. Akcja lokalna „Lojalność Popłaca” skierowana jest do klientów hipermarketu E. Leclerc w Radomiu. Warunkiem udziału w Akcji lokalnej jest uczestnictwo w ogólnopolskim Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc na zasadach określonych w regulaminie Programu Lojalnościowego. Niniejszy regulamin Akcji Lokalnej określa zasady przyznawania dodatkowych korzyści klientom sklepu E.Leclerc Radom, którzy rejestrując się w Programie lojalnościowym wybrali ten sklep jak Sklep macierzysty.

 3. Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w programie poprzez rejestrację w Programie Lojalnościowym BONUS E.Leclerc na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego.

 4. Akcja lokalna będzie realizowana w okresie trwania Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclec czyli od dnia 08/06/2020r. do odwołania. E. Leclerc Radom poinformuje klientów o zakończeniu akcji lokalnej na miesiąc przed jej zamknięciem.

 5. Program ma na celu nagrodzenie lojalności klientów hipermarketu poprzez umożliwienie skorzystania z korzyści dostępnych w programie.

 6. Nie będą premiowane zakupy następujących produktów:

 1. napojów alkoholowych, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 2. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

 3. preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

 4. produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

 5. doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid.

Wartość wyżej wymienionych produktów nie będzie również wliczana do ewentualnej kwoty koniecznej do otrzymania korzyści przewidzianej w programie.

 1. Program prowadzony jest na terenie Hipermarketu E. Leclerc w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1 oraz na terenie stacji paliw hipermarketu E. Leclerc w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1, Naruszenie przez uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez  nieprawidłowe korzystanie z Karty Lojalnościowej, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z udziału w programie uprawnień.

 2. W przypadku braku aktywności Karty Lojalnościowej w okresie kolejnych 12 miesięcy, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania  konta klienta.

 3. W przypadku zakupów: hurtowych i z udzielonym rabatem, korzyści nie będą  przyznawane. Za zakupy hurtowe uważane będą zakupy powyżej 1 opakowania zbiorczego tego samego produktu.

 4. Karta Lojalnościowa upoważnia Uczestnika programu do z skorzystania z korzyści wynikających z przynależności do programu za dokonanie zakupów lub za zakup specjalnie oznakowanych towarów w hipermarkecie E.Leclerc Radom

 5. Środki zgromadzone na dotychczasowej karcie lojalnościowej wydanej przez E.Leclerc Radom mogą zostać przeniesione na nową kartę Bonus E.Leclerc. Warunkiem przeniesienia środków jest rejestracja przy KASIE w ogólnopolskim programie lojalnościowym Bonus E.Leclerc przy jednoczesnym zeskanowaniu starej karty lojalnościowej wydanej przez E.Leclerc Radom.

 6. Rejestracji do nowego programu lojalnościowego i przeniesienia środków można dokonać tylko w kasach z obsługą. Kasy samoobsługowe nie posiadają funkcji rejestracji i wymiany karty.

 7. Przeniesione środki z Karty E.Leclerc należy zrealizować do dnia 31/12/2020r. Po tym terminie środki przepadają.

 8. Od dnia rejestracji w Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc ze wskazaniem jako sklepu macierzystego hipermarketu E. Leclerc Radom, uczestnik Programu Lojalnościowego robiąc zakupy w kasie hipermarketu E.LECLERC w Radomiu ma możliwość skorzystania z korzyści .

 9. E.leclerc Radom przewiduje możliwość udzielenia uczestnikowi programu Bonus E.Leclerc , który wybrał jako sklep macierzysty E.Leclerc Radom korzyści pod warunkiem okazania kasjerowi przez klienta aktualnej karty lojalnościowej fizycznej lub w aplikacji lub podanie numeru telefonu przypisanego do karty lojalnościowej.

 10. Korzyści przyznawane będą w ramach istniejących Klubów –zgodnie z zasadami opisanymi w części II niniejszego regulaminu oraz innych w promocjach organizowanych w ramach program Bonus E.Leclerc.

 11. Uczestnik programu Bonus E.Leclerc, będzie informowany o nowych promocjach poprzez aplikację, w katalogach promocyjnych sklepu lub drogą elektroniczną.

 12. W przypadku, gdy klient zwraca zakupiony w promocji towar, zwracana jest kwota, jaką zapłacił za towar, po otrzymaniu rabatu.

 13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie: zasad uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, ochrony danych osobowych, odpowiedzialności i reklamacji a także w odniesieniu do rozumienia pojęć znajda zastosowanie postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E. Leclerc.

 14. Niniejszy regulamin pozostaje do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej www.leclerc.pl/bonus/regulamin_radomdis.

Część II. Dodatkowe korzyści

1. „KLUB Rodzina Plus” – zmiana od 13.01.2023

 1. E.Leclerc Radom przewiduje dodatkowe korzyści w ramach programu „KLUB Rodzina Plus” dla uczestników Programu lojalnościowego , którzy jako sklep macierzysty wskazali hipermarket E.Leclerc w Radomiu i są posiadaczami  Karty Rodzina Plus emitowanej przez UM Radom.

 2. Beneficjentem programu KLUB Rodzina Plus może być rodzina wielodzietna z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 (osiemnastego) roku życia lub 25 (dwudziestego piątego) roku życia w przypadku dziecka kontynuującego naukę. Ponadto ww. program obejmuje rodziny zamieszkujące na terenie miasta Radomia, niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego.

 3. Przynależność do programu „KLUB Rodzina Plus” potwierdzana jest przez obsługę sklepu w POK. Aby stać się członkiem „Klubu Rodzina Plus” należy wcześniej zarejestrować się w programie Bonus E.Leclerc, a następnie udać się do POK, gdzie pracownik, na podstawie okazanych dokumentów, nada stosowne uprawnienia dla danego numeru karty.

 4. Promocja dla beneficjentów programu KLUB Rodzina Plus obowiązuje w każdy wtorek (a od 13.01.2023 również w każdy piątek) trwania programu KLUB Rodzina Plus i polega na udzieleniu rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu zakupów. Rabat udzielany jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów we wtorek (a od 13.01.2023 również w każdy piątek) na kwotę minimum 50,00 zł. Promocja prowadzona jest tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym E. Leclerc Radom i trwa do odwołania.

 5. W ramach Klubu, uczestnik programu może otrzymać rabat tylko za pierwsza zakupy z użyciem karty danego dnia

 6. Promocją nie są objęte produkty wymienione w cz.I, pkt6 niniejszego Regulaminu

 7. Promocja nie obejmuje płatności z tytułu „Moje Rachunki”

 1. Warunkiem przyznania rabatu jest okazania kasjerowi przez klienta aktualnej karty lojalnościowej fizycznej lub w aplikacji lub podanie numeru telefonu przypisanego do karty lojalnościowej.

3. KLUB SENIORA  

 1. E.Leclerc Radom przewiduje dodatkowe korzyści w ramach programu „KLUB SENIORA” dla uczestników Programu lojalnościowego , którzy jako sklep macierzysty wskazali hipermarket E.Leclerc w Radomiu i są beneficjentami programu KARTA SENIORA.

 2. Beneficjentem programu KLUB SENIORA może być osoba posiadająca legitymację emeryta lub rencisty.

 3. Przynależność do programu „KLUB SENIORA” potwierdzana jest przez obsługę sklepu w POK. Aby otrzymać „Kartę Seniora” należy wcześniej zarejestrować się w programie Bonus E.Leclerc, a następnie udać się do POK, gdzie pracownik, na podstawie okazanych dokumentów, nada stosowne uprawnienia dla danego numeru karty.

 4. Promocja dla beneficjentów programu KLUB SENIORA obowiązuje w każdą środę trwania akcji i polega na przyznaniu posiadaczowi Karty Seniora rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów w środę na kwotę minimum 50,00 zł. Rabat udzielnay jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu.

 5. Promocja prowadzona jest tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym E. Leclerc Radom i trwa do odwołania.

 6. W ramach Klubu, uczestnik programu może otrzymać rabat tylko za pierwsza zakupy z użyciem karty danego dnia

 1. Promocją nie są objęte produkty wymienione w cz.I, pkt6 niniejszego Regulaminu

 1. Promocja nie obejmuje płatności z tytułu „Moje Rachunki”

 2. Warunkiem przyznania rabatu jest okazanie kasjerowi przez klienta aktualnej karty lojalnościowej fizycznej lub w aplikacji lub podanie numeru telefonu przypisanego do karty lojalnościowej.

4. KLUB PRACOWNICZY  – aktualizacja od 18.01.2022 r.

 1. E.Leclerc Radom przewiduje dodatkowe korzyści w ramach programu „KLUB PRACOWNICZY” dla uczestników Programu lojalnościowego, którzy jako sklep macierzysty wskazali hipermarket E.Leclerc w Radomiu i są pracownikami Radomdis Polska Sp. z o.o.

 2. Przynależność do programu „KLUBU PRACOWNICZEGO” potwierdzana jest przez obsługę sklepu w POK. Aby otrzymać „Kartę Pracowniczą” należy wcześniej zarejestrować się w programie Bonus E.Leclerc, a następnie udać się do POK, gdzie pracownik, na podstawie okazanych dokumentów, nada stosowne uprawnienia dla danego numeru karty.

 3. Promocja dla beneficjentów programu KLUB PRACOWNICZY obowiązuje w każdy wtorek (a do 18.01.2022r. przez cały tydzień) i polega na przyznaniu posiadaczowi Karty Pracowniczej rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów we wtorek (a do 18.01.2022r. przez cały tydzień) na kwotę minimum 50,00 zł (a do 18.01.2022r. za kwotę minimum 0,51 zł) . Rabat udzielany jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu.

 4. W ramach Klubu, uczestnik programu może otrzymać rabat tylko za pierwsza zakupy z użyciem karty danego dnia.

 5. Promocja prowadzona jest tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym E. Leclerc Radom i trwa do odwołania.

 6. Promocją nie są objęte produkty wymienione w cz.I, pkt6 niniejszego Regulaminu Promocja nie obejmuje płatności z tytułu „Moje Rachunki”

 7. Kartą może posługiwać się wyłącznie jej posiadacz.

 8. Warunkiem przyznania rabatu jest okazanie kasjerowi przez klienta aktualnej karty lojalnościowej fizycznej lub w aplikacji lub podanie numeru telefonu przypisanego do karty lojalnościowej

Aneks nr 1

do Regulaminu  akcji lokalnej  E. LECLERC RADOM

„ LOJALNOŚĆ POPŁACA”

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E. Leclerc

 

z dniem 08/06/2020r. zmienia się istniejące w Części I, pkt. 4

”Akcja lokalna będzie realizowana  w okresie trwania Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclec czyli od dnia  08/06/2020r. do odwołania. E. Leclerc Radom poinformuje klientów o zakończeniu akcji lokalnej na miesiąc przed jej zamknięciem.”

na

”Akcja lokalna będzie realizowana  w okresie trwania Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclec czyli od dnia  28/07/2020r. do odwołania. E. Leclerc Radom poinformuje klientów o zakończeniu akcji lokalnej na miesiąc przed jej zamknięciem.”

Aneks nr 43

do

Regulaminu programu lojalnościowego E. LECLERC

„ LOJALNOŚĆ POPŁACA”

 1. Zgodnie z & 1, pkt. 5 „Regulaminu programu lojalnościowego E. LECLERC LOJALNOŚĆ POPŁACA” Organizator informuje, że z dniem 14/08/2020r. w/w akcja zostaje przekształcona w ogólnopolską akcję lojalnościową sieci E. Leclerc. Aby przystąpić do nowej akcji, posiadacze dotychczasowych kart lojalnościowych, zobowiązani są do dokonania bezpłatnej wymiany starych kart lojalnościowych na obowiązujące od dnia 28/07/2020r. nowe karty Bonus E. Leclerc.
 2. Wymiany kart dokonuje się u kasjera w sklepie E. Leclerc Radom.
 3. Środki zgromadzone na dotychczasowych kartach lojalnościowych oraz przypisane im kluby zostają automatycznie przeniesione na nowe karty Bonus E.Leclerc.
 4. Karty (stare i nowe) zachowują korzyści wynikające z dotychczasowej akcji do dnia 14/08/2020r.
 5. Środki pieniężne zgromadzone na kartach do dnia 14/08/2020r., należy bezwzględnie wykorzystać do dnia 31/12/2020r. Po tym terminie, system automatycznie zablokuje możliwość dokonywania płatności kartą lojalnościową Leclerc.
 6. Szczegółowe zasady Akcji Bonus E. Leclerc zawarte zostały w odrębnym regulaminie dostępnym na stronie internetowej sklepu: radom.leclerc.pl oraz w POK.

Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian

Aneks nr 2

do Regulaminu  akcji lokalnej  E. LECLERC RADOM

„ LOJALNOŚĆ POPŁACA”

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E. Leclerc

 

z dniem 15/10/2020r. zmienia się istniejące w Części II, pkt. 3, ppkt. 4

” Promocja  dla beneficjentów programu KLUB SENIORA obowiązuje w każdą środę trwania akcji i polega na przyznaniu posiadaczowi Karty Seniora rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów w środę na kwotę minimum 50,00 zł. Rabat udzielany jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu.”

na

” Promocja  dla beneficjentów programu KLUB SENIORA obowiązuje w dniach od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 10:00 do 12:00 i polega na przyznaniu posiadaczowi Karty Seniora rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu i wskazanych godzinach zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów na kwotę minimum 70,00 zł. Rabat udzielany jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu.”

Aneks nr 4

do Regulaminu  akcji lokalnej  E. LECLERC RADOM

„ LOJALNOŚĆ POPŁACA”

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E. Leclerc

 

z dniem 01/02/2021r. zmienia się istniejące w Części II, pkt. 3, ppkt. 4

(zmienione aneksami nr 2 i 2a)

” Promocja  dla beneficjentów programu KLUB SENIORA obowiązuje w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  w godzinach od 10:00 do 12:00 oraz w środę – w godzinach pracy hipermarketu i polega na przyznaniu posiadaczowi Karty Seniora rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu i wskazanych godzinach zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów na kwotę minimum 50,00 zł z zastrzeżeniem Cz. I, pkt6 Regulaminu akcji lokalnej. Rabat udzielany jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu.”

na

” Promocja  dla beneficjentów programu KLUB SENIORA obowiązuje w każdą środę trwania akcji i polega na przyznaniu posiadaczowi Karty Seniora rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów w środę na kwotę minimum 50,00 zł. Rabat udzielany jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu.”

REGULAMIN AKCJI

„Zbieraj punkty-zyskuj rabaty”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji „Zbieraj punkty-zyskuj rabaty ” jest Radomdis Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1, kod pocztowy 26-612, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541533, NIP 9482602735, zwana dalej Organizatorem lub E. Leclerc Radom.
 2. Akcja skierowana jest do klientów E. Leclerc Radom mieszczącego się w Radomiu przy ulicy Toruńskiej 1 i ma na celu nagrodzenie ich lojalności oraz codziennych zakupów, poprzez umożliwienie gromadzenia i wykorzystywania punktów z użyciem Karty Stałego Klienta „Bonus E.Leclerc” zarówno w formie karty plastikowej jak i w aplikacji mobilnej.
 3. Niniejszy REGULAMIN AKCJI „Zbieraj punkty-zyskuj rabaty ” – zwany w dalszej części „Regulaminem” określa zasady zbierania punktów i wykorzystania otrzymanych z ich zamiany na złotówki rabatów  przy użyciu Karty Bonus E. Leclerc.
 4. Na każdej karcie będą gromadzone punkty stanowiące premię za zakup o określonej wartości.
 5. Identyfikacja klienta i możliwość gromadzenia punktów na karcie następuje w chwili zeskanowania karty w kasie przed skanowaniem zakupów.
 6. Uprawnionymi do otwarcia rachunku oraz korzystania z „Karty Stałego Klienta Bonus E.Leclerc” są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Akcja będzie realizowana w terminie od dnia  22.11.2022 do odwołania.

§2 Wydanie Karty Stałego Klienta

 1. Kartę Stałego Klienta Bonus E. Leclerc Klient można założyć w Punkcie Obsługi Klienta , w kasie lub poprzez aplikację mobilną Bonus E. Leclerc.
 2. Otrzymanie Karty Stałego Klienta Bonus E. Leclerc jest bezpłatne.

§3 Gromadzenie i wydawanie punktów

 1. Począwszy od dnia 22.11.2022r. Karta Stałego Klienta Bonus E. Leclerc umożliwia uzyskanie i gromadzenie punktów w portfelu punktowym klienta, przyznanych jako premia w przypadku jednorazowego zakupu w którejkolwiek z kas supermarketu E. Leclerc Radom za kwotę w wysokości co najmniej 2 PLN. Za każde następne 2 PLN wydane w tej samej transakcji Posiadacz Karty Stałego Klienta otrzymuje kolejny 1 punkt.
 2. Punkty można uzyskać dzięki dokonaniu zakupów z całego dostępnego asortymentu sklepu ZA WYJĄTKIEM następujących produktów i usług:
  1. napojów alkoholowych, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  2. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  3. preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym produktów z kategorii mleka 2 modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;
  4. produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt. 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;
  5. doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid; doładowań kart przedpłaconych;
  6. karnetów, biletów;
  7. paliwa: benzyna, ropa, LPG, adblue;
  8. produktów przecenionych i wyprzedażowych.

Wartość wyżej wymienionych produktów nie będzie wliczana do kwoty koniecznej do uzyskania punktu.

 1. Kartę Stałego Klienta Bonus E. Leclerc Klient powinien okazać pracownikowi kasy przed zakończeniem transakcji w celu jej zeskanowania przy każdym przejściu przez kasę. Powyższa identyfikacja pozwoli na gromadzenie punktów na karcie.
 2. Punkty zgromadzone na koncie uprawniają do otrzymania rabatu przy kolejnych zakupach.
 3. Żeby otrzymać rabat, należy zgromadzić odpowiednią ilość punktów oraz zeskanować Kartę Stałego Klienta Bonus E. Leclerc. Kasjer podczas zakupów poinformuje klienta o możliwości zamiany uzbieranych punktów na rabat o wartości:

• 10 zł   za 300 punktów,

• 20 zł   za 500 punktów,

• 50 zł   za 1000 punktów,

• 100 zł za 1500 punktów.

Po wyrażeniu przez klienta chęci zamiany punktów na rabat, naliczy się on automatycznie na kasie, a punkty zostaną odjęte w ilości odpowiadającej kwocie wykorzystanego rabatu.

O chęci wykorzystania rabatu, klient musi poinformować kasjera przed zakończeniem transakcji.

 1. Nie jest możliwe łączenie różnych kont programu lojalnościowego.
 2. Skorzystanie z otrzymanego rabatu jest możliwe dopiero po uzyskaniu poszczególnych progów opisanych w  §3, pkt.5. Rabat może być wykorzystany po osiągnięciu jednego z progów w całości, lub zachowany do osiągnięcia kolejnego progu.
 3. Rabat można wykorzystać podczas dokonywania zakupów z całego dostępnego asortymentu sklepu ZA WYJĄTKIEM produktów i usług opisanych w §3, pkt.2
 4. Rabat może być wykorzystany tylko w całości ( 10 zł, 20 zł, 50 zł lub 100zł) i wartość zakupów musi być wyższa od kwoty rabatu przynajmniej o 1 grosz.
 5. W transakcji przyznania lub zamiany punktów może uczestniczyć wyłącznie jedna karta.
 6.  Jeżeli klient bezpośrednio po zakończeniu skanowania towarów nie okaże Karty Stałego Klienta, punkty nie będą dopisywane do karty w terminie późniejszym.
 7. Nie jest możliwe łączenie kont ani przelewanie punktów z jednej karty na inną, z zastrzeżeniem ustępu 4 §2 niniejszego regulaminu.
 8. Informacja o całkowitym stanie punktów jest dostępna po wydrukowaniu paragonu fiskalnego Klienta, którego Karta Stałego Klienta została zeskanowana w kasie.
 9. Klient posiadający Kartę Stałego Klienta nie może dysponować zgromadzonymi punktami w inny sposób niż opisany w §3 pkt. 4 niniejszego regulaminu.
 10. Zgromadzone na karcie punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dokonania transakcji przez osoby nieupoważnione dysponujące Kartami Stałego Klienta, m.in. na skutek kradzieży czy zgubienia karty. Jednak w przypadku powiadomienia o utracie lub kradzieży karty organizator dokona blokady karty. Klient po złożeniu pisemnego wniosku oraz przedstawieniu dowodu osobistego jest uprawniony do uzyskania nowej Karty Stałego Klienta w POK.
 2. W przypadku wykorzystywania Karty Stałego Klienta i Programu Lojalnościowego niezgodnie z jego celami i postanowieniami, Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty Stałego Klienta na czas określony lub likwidacji konta.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu z 1 tygodniowym wyprzedzeniem o czym będzie informować na stronie www.radom.leclerc.pl oraz w P.O.K. sklepu E. Leclerc Radom.
 4. Ewentualne reklamacje można zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres Organizatora, bądź e-mailem: obsluga@eleclerc.com.pl Reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 5. Regulamin akcji dostępny jest w P.O.K. sklepu E. Leclerc Radom oraz na stronie www.radom.leclerc.pl

REGULAMIN AKCJI PRMOCYJNEJ:

” Otrzymaj rabat 50% na zakup biletu na mecz Moya Radomka Radom”

 1. Organizatorem Akcji promocyjnej  jest Radomdis Polska sp. z o. o. ., z siedzibą w Radomiu, ul.

Toruńska 1,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie  XIV Wydział Gospodarczy pod nr  KRS: 0000541533, NIP: 948-26-02-735 o kapitale zakładowym w wysokości 100  000 złotych, dalej zwany „Organizatorem”.

 • Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą ” Otrzymaj rabat 50% na zakup biletu na mecz Moya Radomka Radom”
 • Akcja będzie miała miejsce przez tydzień przed każdym miejscowym meczem klubu Moya Radomka Radom.
 • Informacja o datach rozgrywek dostępne są na stronie internetowej Klubu oraz w jego social mediach.
 • Akcja prowadzona będzie na terenie hipermarketu E. Leclerc Radom z wyłączeniem stacji paliw E. Leclerc Radom.
 • Klienci hipermarketu E. Leclerc Radom, którzy we wskazanym okresie  dokonają zakupów w E. Leclerc Radom  na kwotę min 50 zł, będą mogli otrzymać kupon uprawniający do zakupu biletu na miejscowy mecz Moya Radomka Radom z 50% rabatem.
 •  Każdy klient może wziąć udział w  akcji wielokrotnie.
 • Do wartości dokonanych zakupów nie wlicza się:

napojów alkoholowych;

wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub

rekwizytów tytoniowych;

preparatów do początkowego żywienia niemowląt, w tym produktów z kategorii mleka

modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz

przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

produktów leczniczych;

doładowań i starterów telefonicznych pre-paid;

paliwa;

gier hazardowych.

 • Organizator nie przewiduje możliwości dzielenia ani łączenia paragonów.
 • Otrzymany kupon zawiera kod rabatowy uprawniający do zakupu biletu na mecz opisany w pkt. 6. niniejszego Regulaminu, wyłącznie na platformie zakupowej www.ebilet.pl
 • Każdy kupon zawierał będzie jeden kod promocyjny.
 • Jeden kupon uprawnia do zakupu jednego biletu.
 • Organizator nie przewiduje możliwości przedłużania ważności niezrealizowanych bonów rabatowych ani wykorzystania ich do zakupu biletów na inny mecz niż opisany na kuponie.
 • Akcja promocyjna przeznaczona jest dla osób fizycznych.
 • Organizator nie przewiduje możliwości zamiany rabatu na ekwiwalent w innej formie.
 • Udział w Promocji oznacza akceptację jej warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 • Regulamin dostępny jest w POK sklepu oraz na stronie internetowej: www.radom.leclerc.pl
 • Szczegółowych informacji dotyczących akcji udzielają pracownicy Punktu Obsługi Klienta hipermarketu  E. Leclerc Radom.

REGULAMIN AKCJI PRMOCYJNEJ:

”  Black Friday 2023 z E. Leclerc Radom”

 1. Organizatorem Akcji promocyjnej  jest Radomdis Polska sp. z o. o. ., z siedzibą w Radomiu, ul.

Toruńska 1,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie  XIV Wydział Gospodarczy pod nr  KRS: 0000541533, NIP: 948-26-02-735 o kapitale zakładowym w wysokości 100  000 złotych, dalej zwany „Organizatorem”.

 • Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą ”  Black Friday 2023 z E. Leclerc Radom”
 • Akcja będzie przebiegała w dwóch etapach:

– w dniach 17-18/11/2023- możliwość zdobycia bonu rabatowego o wartości 15% dokonanych zakupów

– w dniach 20-22/11/2023r.- możliwość realizacji otrzymanego bonu rabatowego.

 • Akcja prowadzona będzie na terenie Radomia , w hipermarkecie stacjonarnym E. Leclerc Radom w godzinach jego otwarcia, z wyłączeniem stacji paliw.
 • Akcja promocyjna przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających kartę Bonus E. Leclerc Radom .
 • W dniach od 17-18/11/2023r., klienci sklepu E. Leclerc Radom, którzy posiadają kartę Bonus E. Leclerc,   będą mogli skorzystać z  promocji otrzymując bon rabatowy w wysokości 15% wartości dokonanych zakupów.
 • Aby skorzystać z promocji, i otrzymać bon  rabatowy należy posiadać kartę Bonus E. Leclec Radom i okazać ją kasjerowi w chwili dokonywania płatności za zakupy w dniu 17 lub 18 listopada 2023r.
 • Rabat nie naliczy się za produkty znajdujące się w innych promocjach ujętych w katalogach promocyjnych obowiązujących w terminie:

– od 6-19/11/2023r.  oraz

-od 14-26/11/2023r. oraz

– od produktów wymienionych w pkt.15 niniejszego Regulaminu.

 • Dla jednego numeru karty lojalnościowej możliwe będzie otrzymanie tylko jednego bonu za zakupy dokonane we wskazanych powyżej dniach tzn., jeżeli klient dokonał zakupów w dn. 17/11/2023r.i otrzyma  bon promocyjny, nie otrzyma kolejnego bonu promocyjnego za kolejne zakupy dokonane w dniu 17/11/2023  i 18 /11/2023.
 • Bon jest jednorazowy i można go wykorzystać do pomniejszenia zapłaty za zakupy wyłącznie w dniach  20-22/11/2023r
 • Bon należy  wykorzystać przy zakupach  za min. 50 zł, Jeżeli wartość bonu przekracza kwotę 50 zł, należy dokonać zakupów min. na wartość bonu rabatowego plus 0,01 zł
 • Organizator  nie przewiduje możliwości wydawania reszty z bonu.
 • Organizator nie przewiduje możliwości wymiany bonu na ekwiwalent pieniężny lub na inną formę.
 • Każdy klient może wykorzystać bon promocyjny tylko jeden raz.
 • Organizator nie przewiduje możliwości łączenia paragonów w celu otrzymania bonu na większą wartość. Działania takie będą uważane przez organizatora za łamanie zasad Regulaminu i bon rabatowy nie będzie przyznawany.
 • Na dni 17-18/11/2023r. zawiesza się działanie wszelkich klubów w ramach akcji Bonus E. Leclerc.
 • Akceptowane będą wyłącznie oryginalne bony. Nie będą honorowane bony w formie print-screan’ów , zdjęć itp.
 • Bon promocyjny może zostać wykorzystany jednorazowo  na zakup dowolnych produktów z oferty E. Leclerc Radom, z wyłączeniem produktów:

napojów alkoholowych;

wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych;

preparatów do początkowego żywienia niemowląt, w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

produktów leczniczych;

doładowań i starterów telefonicznych pre-paid;

paliwa;

– gier hazardowych;

– karnetów, biletów;

– produktów wyprzedażowych i przecenionych

 1. W przypadku zwrotu lub wymiany przez klienta produktów, zakupionych z użyciem bonu promocyjnego, klientowi zwrócona zostanie kwota zakupionego produktu po pomniejszeniu o wykorzystany rabat.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzucam wszystkie Akceptuję wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane do prawidłowego działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Facebook. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Pliki odpowiedzialne za funkcjonowanie witryny, np.: zapamiętujące opcje wybrane przez użytkownika.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek