Regulamin akcji lokalnej E. LECLERC RADOM

LOJALNOŚĆ POPŁACA”

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E. Leclerc

Część I. Warunki ogólne

 1. Organizatorem akcji lokalnej „ Lojalność popłaca” jest Radomdis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1, kod pocztowy: 26-612 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541533, o numerze NIP: 9482602735 zwana dalej E.Leclerc Radom. Akcja lokalna „Lojalność popłaca” obowiązuje wyłącznie w hipermarkecie E. LECLERC w Radomiu, ul. Toruńska 1.

 2. Akcja lokalna „Lojalność Popłaca” skierowana jest do klientów hipermarketu E. Leclerc w Radomiu. Warunkiem udziału w Akcji lokalnej jest uczestnictwo w ogólnopolskim Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc na zasadach określonych w regulaminie Programu Lojalnościowego. Niniejszy regulamin Akcji Lokalnej określa zasady przyznawania dodatkowych korzyści klientom sklepu E.Leclerc Radom, którzy rejestrując się w Programie lojalnościowym wybrali ten sklep jak Sklep macierzysty.

 3. Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w programie poprzez rejestrację w Programie Lojalnościowym BONUS E.Leclerc na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego.

 4. Akcja lokalna będzie realizowana w okresie trwania Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclec czyli od dnia 08/06/2020r. do odwołania. E. Leclerc Radom poinformuje klientów o zakończeniu akcji lokalnej na miesiąc przed jej zamknięciem.

 5. Program ma na celu nagrodzenie lojalności klientów hipermarketu poprzez umożliwienie skorzystania z korzyści dostępnych w programie.

 6. Nie będą premiowane zakupy następujących produktów:

 1. napojów alkoholowych, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 2. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

 3. preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

 4. produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

 5. doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid.

Wartość wyżej wymienionych produktów nie będzie również wliczana do ewentualnej kwoty koniecznej do otrzymania korzyści przewidzianej w programie.

 1. Program prowadzony jest na terenie Hipermarketu E. Leclerc w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1 oraz na terenie stacji paliw hipermarketu E. Leclerc w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1, Naruszenie przez uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez  nieprawidłowe korzystanie z Karty Lojalnościowej, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z udziału w programie uprawnień.

 2. W przypadku braku aktywności Karty Lojalnościowej w okresie kolejnych 12 miesięcy, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania  konta klienta.

 3. W przypadku zakupów: hurtowych i z udzielonym rabatem, korzyści nie będą  przyznawane. Za zakupy hurtowe uważane będą zakupy powyżej 1 opakowania zbiorczego tego samego produktu.

 4. Karta Lojalnościowa upoważnia Uczestnika programu do z skorzystania z korzyści wynikających z przynależności do programu za dokonanie zakupów lub za zakup specjalnie oznakowanych towarów w hipermarkecie E.Leclerc Radom

 5. Środki zgromadzone na dotychczasowej karcie lojalnościowej wydanej przez E.Leclerc Radom mogą zostać przeniesione na nową kartę Bonus E.Leclerc. Warunkiem przeniesienia środków jest rejestracja przy KASIE w ogólnopolskim programie lojalnościowym Bonus E.Leclerc przy jednoczesnym zeskanowaniu starej karty lojalnościowej wydanej przez E.Leclerc Radom.

 6. Rejestracji do nowego programu lojalnościowego i przeniesienia środków można dokonać tylko w kasach z obsługą. Kasy samoobsługowe nie posiadają funkcji rejestracji i wymiany karty.

 7. Przeniesione środki z Karty E.Leclerc należy zrealizować do dnia 31/12/2020r. Po tym terminie środki przepadają.

 8. Od dnia rejestracji w Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc ze wskazaniem jako sklepu macierzystego hipermarketu E. Leclerc Radom, uczestnik Programu Lojalnościowego robiąc zakupy w kasie hipermarketu E.LECLERC w Radomiu ma możliwość skorzystania z korzyści .

 9. E.leclerc Radom przewiduje możliwość udzielenia uczestnikowi programu Bonus E.Leclerc , który wybrał jako sklep macierzysty E.Leclerc Radom korzyści pod warunkiem okazania kasjerowi przez klienta aktualnej karty lojalnościowej fizycznej lub w aplikacji lub podanie numeru telefonu przypisanego do karty lojalnościowej.

 10. Korzyści przyznawane będą w ramach istniejących Klubów –zgodnie z zasadami opisanymi w części II niniejszego regulaminu oraz innych w promocjach organizowanych w ramach program Bonus E.Leclerc.

 11. Uczestnik programu Bonus E.Leclerc, będzie informowany o nowych promocjach poprzez aplikację, w katalogach promocyjnych sklepu lub drogą elektroniczną.

 12. W przypadku, gdy klient zwraca zakupiony w promocji towar, zwracana jest kwota, jaką zapłacił za towar, po otrzymaniu rabatu.

 13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie: zasad uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, ochrony danych osobowych, odpowiedzialności i reklamacji a także w odniesieniu do rozumienia pojęć znajda zastosowanie postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E. Leclerc.

 14. Niniejszy regulamin pozostaje do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej www.leclerc.pl/bonus/regulamin_radomdis.

Część II. Dodatkowe korzyści

1. „KLUB Rodzina Plus”

 1. E.Leclerc Radom przewiduje dodatkowe korzyści w ramach programu „KLUB Rodzina Plus” dla uczestników Programu lojalnościowego , którzy jako sklep macierzysty wskazali hipermarket E.Leclerc w Radomiu i są posiadaczami  Karty Rodzina Plus emitowanej przez UM Radom.

 2. Beneficjentem programu KLUB Rodzina Plus może być rodzina wielodzietna z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 (osiemnastego) roku życia lub 25 (dwudziestego piątego) roku życia w przypadku dziecka kontynuującego naukę. Ponadto ww. program obejmuje rodziny zamieszkujące na terenie miasta Radomia, niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego.

 3. Przynależność do programu „KLUB Rodzina Plus” potwierdzana jest przez obsługę sklepu w POK. Aby stać się członkiem „Klubu Rodzina Plus” należy wcześniej zarejestrować się w programie Bonus E.Leclerc, a następnie udać się do POK, gdzie pracownik, na podstawie okazanych dokumentów, nada stosowne uprawnienia dla danego numeru karty.

 4. Promocja dla beneficjentów programu KLUB Rodzina Plus obowiązuje w każdy wtorek trwania programu KLUB Rodzina Plus i polega na udzieleniu rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu zakupów. Rabat udzielnay jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów we wtorek na kwotę minimum 50,00 zł. Promocja prowadzona jest tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym E. Leclerc Radom i trwa do odwołania.

 5. W ramach Klubu, uczestnik programu może otrzymać rabat tylko za pierwsza zakupy z użyciem karty danego dnia

 6. Promocją nie są objęte produkty wymienione w cz.I, pkt6 niniejszego Regulaminu

 7. Promocja nie obejmuje płatności z tytułu „Moje Rachunki”

 1. Warunkiem przyznania rabatu jest okazania kasjerowi przez klienta aktualnej karty lojalnościowej fizycznej lub w aplikacji lub podanie numeru telefonu przypisanego do karty lojalnościowej.

3. KLUB SENIORA  

 1. E.Leclerc Radom przewiduje dodatkowe korzyści w ramach programu „KLUB SENIORA” dla uczestników Programu lojalnościowego , którzy jako sklep macierzysty wskazali hipermarket E.Leclerc w Radomiu i są beneficjentami programu KARTA SENIORA.

 2. Beneficjentem programu KLUB SENIORA może być osoba posiadająca legitymację emeryta lub rencisty.

 3. Przynależność do programu „KLUB SENIORA” potwierdzana jest przez obsługę sklepu w POK. Aby otrzymać „Kartę Seniora” należy wcześniej zarejestrować się w programie Bonus E.Leclerc, a następnie udać się do POK, gdzie pracownik, na podstawie okazanych dokumentów, nada stosowne uprawnienia dla danego numeru karty.

 4. Promocja dla beneficjentów programu KLUB SENIORA obowiązuje w każdą środę trwania akcji i polega na przyznaniu posiadaczowi Karty Seniora rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów w środę na kwotę minimum 50,00 zł. Rabat udzielnay jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu.

 5. Promocja prowadzona jest tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym E. Leclerc Radom i trwa do odwołania.

 6. W ramach Klubu, uczestnik programu może otrzymać rabat tylko za pierwsza zakupy z użyciem karty danego dnia

 1. Promocją nie są objęte produkty wymienione w cz.I, pkt6 niniejszego Regulaminu

 1. Promocja nie obejmuje płatności z tytułu „Moje Rachunki”

 2. Warunkiem przyznania rabatu jest okazanie kasjerowi przez klienta aktualnej karty lojalnościowej fizycznej lub w aplikacji lub podanie numeru telefonu przypisanego do karty lojalnościowej.

4. KLUB PRACOWNICZY  

 1. E.Leclerc Radom przewiduje dodatkowe korzyści w ramach programu „KLUB PRACOWNICZY” dla uczestników Programu lojalnościowego, którzy jako sklep macierzysty wskazali hipermarket E.Leclerc w Radomiu i są pracownikami Radomdis Polska Sp. z o.o.

 2. Przynależność do programu „KLUBU PRACOWNICZEGO” potwierdzana jest przez obsługę sklepu w POK. Aby otrzymać „Kartę Pracowniczą” należy wcześniej zarejestrować się w programie Bonus E.Leclerc, a następnie udać się do POK, gdzie pracownik, na podstawie okazanych dokumentów, nada stosowne uprawnienia dla danego numeru karty.

 3. Promocja dla beneficjentów programu KLUB PRACOWNICZY obowiązuje w każdy wtorek i polega na przyznaniu posiadaczowi Karty Pracowniczej rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów we wtorek na kwotę minimum 50,00 zł. Rabat udzielany jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu.

 4. W ramach Klubu, uczestnik programu może otrzymać rabat tylko za pierwsza zakupy z użyciem karty danego dnia.

 5. Promocja prowadzona jest tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym E. Leclerc Radom i trwa do odwołania.

 6. Promocją nie są objęte produkty wymienione w cz.I, pkt6 niniejszego Regulaminu Promocja nie obejmuje płatności z tytułu „Moje Rachunki”

 7. Kartą może posługiwać się wyłącznie jej posiadacz.

 8. Warunkiem przyznania rabatu jest okazanie kasjerowi przez klienta aktualnej karty lojalnościowej fizycznej lub w aplikacji lub podanie numeru telefonu przypisanego do karty lojalnościowej

Aneks nr 1

do Regulaminu  akcji lokalnej  E. LECLERC RADOM

„ LOJALNOŚĆ POPŁACA”

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E. Leclerc

 

z dniem 08/06/2020r. zmienia się istniejące w Części I, pkt. 4

”Akcja lokalna będzie realizowana  w okresie trwania Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclec czyli od dnia  08/06/2020r. do odwołania. E. Leclerc Radom poinformuje klientów o zakończeniu akcji lokalnej na miesiąc przed jej zamknięciem.”

na

”Akcja lokalna będzie realizowana  w okresie trwania Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclec czyli od dnia  28/07/2020r. do odwołania. E. Leclerc Radom poinformuje klientów o zakończeniu akcji lokalnej na miesiąc przed jej zamknięciem.”

Aneks nr 43

do

Regulaminu programu lojalnościowego E. LECLERC

„ LOJALNOŚĆ POPŁACA”

 1. Zgodnie z & 1, pkt. 5 „Regulaminu programu lojalnościowego E. LECLERC LOJALNOŚĆ POPŁACA” Organizator informuje, że z dniem 14/08/2020r. w/w akcja zostaje przekształcona w ogólnopolską akcję lojalnościową sieci E. Leclerc. Aby przystąpić do nowej akcji, posiadacze dotychczasowych kart lojalnościowych, zobowiązani są do dokonania bezpłatnej wymiany starych kart lojalnościowych na obowiązujące od dnia 28/07/2020r. nowe karty Bonus E. Leclerc.
 2. Wymiany kart dokonuje się u kasjera w sklepie E. Leclerc Radom.
 3. Środki zgromadzone na dotychczasowych kartach lojalnościowych oraz przypisane im kluby zostają automatycznie przeniesione na nowe karty Bonus E.Leclerc.
 4. Karty (stare i nowe) zachowują korzyści wynikające z dotychczasowej akcji do dnia 14/08/2020r.
 5. Środki pieniężne zgromadzone na kartach do dnia 14/08/2020r., należy bezwzględnie wykorzystać do dnia 31/12/2020r. Po tym terminie, system automatycznie zablokuje możliwość dokonywania płatności kartą lojalnościową Leclerc.
 6. Szczegółowe zasady Akcji Bonus E. Leclerc zawarte zostały w odrębnym regulaminie dostępnym na stronie internetowej sklepu: radom.leclerc.pl oraz w POK.

Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian

Aneks nr 2

do Regulaminu  akcji lokalnej  E. LECLERC RADOM

„ LOJALNOŚĆ POPŁACA”

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E. Leclerc

 

z dniem 15/10/2020r. zmienia się istniejące w Części II, pkt. 3, ppkt. 4

” Promocja  dla beneficjentów programu KLUB SENIORA obowiązuje w każdą środę trwania akcji i polega na przyznaniu posiadaczowi Karty Seniora rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów w środę na kwotę minimum 50,00 zł. Rabat udzielany jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu.”

na

” Promocja  dla beneficjentów programu KLUB SENIORA obowiązuje w dniach od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 10:00 do 12:00 i polega na przyznaniu posiadaczowi Karty Seniora rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu i wskazanych godzinach zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów na kwotę minimum 70,00 zł. Rabat udzielany jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu.”

Aneks nr 4

do Regulaminu  akcji lokalnej  E. LECLERC RADOM

„ LOJALNOŚĆ POPŁACA”

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E. Leclerc

 

z dniem 01/02/2021r. zmienia się istniejące w Części II, pkt. 3, ppkt. 4

(zmienione aneksami nr 2 i 2a)

” Promocja  dla beneficjentów programu KLUB SENIORA obowiązuje w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  w godzinach od 10:00 do 12:00 oraz w środę – w godzinach pracy hipermarketu i polega na przyznaniu posiadaczowi Karty Seniora rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu i wskazanych godzinach zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów na kwotę minimum 50,00 zł z zastrzeżeniem Cz. I, pkt6 Regulaminu akcji lokalnej. Rabat udzielany jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu.”

na

” Promocja  dla beneficjentów programu KLUB SENIORA obowiązuje w każdą środę trwania akcji i polega na przyznaniu posiadaczowi Karty Seniora rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie jednorazowych zakupów w środę na kwotę minimum 50,00 zł. Rabat udzielany jest przy kasie, pomniejszając wartość paragonu.”

REGULAMIN AKCJI PRMOCYJNEJ:

” 50% RABATU NA KARNET MECZOWY E.LECLERC MOYA RADOMKA RADOM”

 

 1. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Radomdis Polska sp. z o. o. ., z siedzibą w Radomiu,
  Toruńska 1,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
  m. st. Warszawy w Warszawie  XIV Wydział Gospodarczy pod nr  KRS: 0000541533, NIP: 948-26-02-735 o kapitale zakładowym w wysokości 100  000 złotych, dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą ” 50% RABATU NA KARNET MECZOWY E.LECLERC MOYA RADOMKA RADOM”
 3. Akcja będzie miała miejsce w dniach od dn.10/09/2021r. do dn.01/10/2021r. i będzie przebiegała w dwóch etapach:

– w dniach 10/09/2021r.-30/09/2021r.- możliwość otrzymania kuponu rabatowego

– w dniach 10/09/2021r.-01/10/2021r.- realizacja kuponów rabatowych

 1. Akcja prowadzona będzie na terenie hipermarketu E. Leclerc Radom z wyłączeniem stacji paliw E. Leclerc Radom.
 2. Klienci hipermarketu E. Leclerc Radom, którzy w okresie od 10/09/2021r. do 30/09/2021r. dokonają zakupu produktów na kwotę minimum 200 zł na jednym paragonie (z wyłączeniem produktów wskazanych w pkt. 7) otrzymają KUPON RABATOWY uprawniający do zakupu 1 KARNETU na mecze E.Leclerc Moya Radomka Radom na sezon 2021/2022 z 50% zniżką.
 3. Kupony Rabatowe można realizować przy zakupie Karnetu Meczowego Normalnego w siedzibie klubu E.Leclerc Moya Radomka Radom ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom – w godzinach jego pracy
 4. Do wartości dokonanych zakupów nie wlicza się:

napojów alkoholowych;

wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych;

preparatów do początkowego żywienia niemowląt, w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

produktów leczniczych;

doładowań i starterów telefonicznych pre-paid;

paliwa;

gier hazardowych.

 1. Każdy klient E. Leclerc Radom może wziąć udział w akcji wielokrotnie,
 2. Organizator nie przewiduje możliwości dzielenia ani łączenia paragonów.
 3. Każdy kupon rabatowy uprawnia do otrzymania rabatu na zakup jednego karnetu meczowego normalnego
 4. Promocja nie dotyczy karnetów ulgowych.
 5. Organizator nie przewiduje możliwości przedłużania ważności niezrealizowanych kuponów rabatowych
 6. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla osób fizycznych.
 7. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany rabatu na ekwiwalent w innej formie.
 8. Udział w Promocji oznacza akceptację jej warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 9. Regulamin dostępny jest w POK sklepu oraz na stronie internetowej:

https://radom.leclerc.pl

 1. Szczegółowych informacji dotyczących akcji udzielają pracownicy Punktu Obsługi Klienta hipermarketu Leclerc Radom.