Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Administratorem Danych, w tym danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.leclerc.pl jest RADOMDIS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu 26-612, ul. Toruńska 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIV Wydz.Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541533, posiadającą NIP 948-26-02-735, numer REGON 360741281, dalej zwany Administratorem Danych”, będący jednocześnie Usługodawcą.

Dane osobowe Usługobiorcy (klienta) są przetwarzane zgodnie z europejskim rozporządzeniem danych osobowych (RODO) oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych, a także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator Danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla odpowiednio oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel i zakres zbieranych danych

Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora Danych, są wykorzystywane do kontaktowania się z Usługobiorcą (klientem), celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej, celów marketingowych (Newsletter).

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

[Imię i nazwisko],
[Adres e-mail],
[Informacje o geolokalizacji]

W zależności  jakie pola będą znajdowały się w formularzach kontaktowych.

Administrator Danych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

Podstawa przetwarzania danych

Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
Informacje, które posiadamy o Usługobiorcach udostępniamy podmiotom zewnętrznym, z których usług korzystamy i którym dane są niezbędne do właściwego wykonania naszego zobowiązania. Twoje dane przekazujemy również podmiotom zewnętrznym, którzy pomagają nam w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania serwisem internetowym. Obecnie powierzyliśmy dane osobowe firmom:

  • E-bridge z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 117 lok. 207 (w zakresie niezbędnym dla supportu i rozwoju serwisu, administrowanie serwisu internetowego),
  • eTOP z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 200 (w zakresie niezbędnym dla świadczenia usługi centrum danych – wynajem serwerów).
  • Infomania.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Obornicka 117 (w zakresie administrowania bezpieczeństwem informacji).

Dodatkowo wszelkie niezbędne informacje, a w tym przekazane nam dane osobowe mogą być udostępnione organom ścigania i instytucjom państwowym. Obowiązek ten wynika z obowiązujących norm prawnych, zgodnie z którymi możemy zostać zobowiązani do przekazania danych osobowych lub gdy udostępnienie tych danych jest niezbędne do zastosowania procedury prawnej, reakcji na roszczenie bądź podjęcie czynności prawnych czy też zabezpieczenia praw klientów, jak również interesu publicznego. Inne dane niż dane osobowe, mogą być przekazane podmiotom trzecim w postaci zbiorczej, charakteryzującej daną grupę (zestawienia analityczne np. odwiedzin strony).

Prawo kontroli dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Usługobiorca w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, lub usunięcia.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa można skorzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: [podać adres e-mail administratora danych]

Pliki COOKIES

Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

  • sesyjne
  • stałe
  • analityczne

„Cookies” sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

Stałe pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

„Cookies” analityczne umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. Analityczne „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został skierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Postanowienia końcowe

Administrator Danych stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W razie zapytań związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych po adresem mailowym: e.leclerc@infomania.pl