Regulamin Akcji „Wymień starą torbę na nową”

1.       Organizatorem Akcji jest Radomdis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radomu  NIP: 948-26-02-735 zwany dalej Sklepem

2.       Celem Akcji jest propagowanie ochrony środowiska poprzez korzystanie przez klientów supermarketów E.Leclerc z torby na zakupy wielokrotnego użytku i w ten sposób ograniczenie korzystania z toreb plastikowych jednorazowych.

3.       Akcja trwa od dnia 01 września 2019 roku aż do odwołania.

4.       Regulamin akcji dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta Sklepu (dalej POK)

5.       W okresie trwania Akcji każdy, kto zgłosi się do POK i zwróci zużytą torbę wielokrotnego użytku zgodną z wzorem przedstawionym w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, nabędzie prawo zakupu nowej jednej nowej torby za kwotę 0,25 zł.

6.       Torby będą do nabycia w  Sklepie w okresie trwania Akcji lub do wyczerpania zapasów.

7.       Regularna cena torby, w razie jej nabycia bez zwrotu torby zużytej, to 1,25 zł

8.       Każdemu klientowi biorącemu udział w Akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem, w czasie jej trwania lub nie później niż w terminie 30 dni od daty jej zakończenia. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

9.       Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą pocztową na adres:

Radomdis Polska Sp. z o.o. ul. Toruńska 1 26-612 Radom z dopiskiem „Akcja  „Wymień starą torbę na nową”

10.   Reklamacja musi zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

11.   Dane osobowe osób składających reklamację podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1000) oraz są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego w ramach Akcji „Wymień starą torbę na nową” (tj. w celu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację). Osobie składającej reklamację przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

12.   Administratorem danych osobowych osób składających reklamację jest: Radomdis Polska Sp z o.o. z siedzibą w Radomiu Ul. Toruńska 1 wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd pod numerem KRS0000541533, NIP 948-26-02-735,

13.   Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać dokonane poprzez złożenie oświadczenia woli zawierającego cofnięcie zgody na adres: ul. Toruńska 1 26-612 Radom wraz z imieniem, nazwiskiem oraz podpisem osoby składającej reklamację. Wniosek o usunięcie danych osobowych osoby składającej reklamację jest równoznaczny z wycofaniem reklamacji. 

14.   Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi nie więcej niż 21 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

15.   Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji, zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub podjęcia dodatkowych czynności przez Organizatora, okres rozpatrywania reklamacji może ulec stosownemu wydłużeniu. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o prowadzonym postępowaniu i określi nowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

16.   Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

17.   Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni z piętnastodniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie w Sklepie. Ogłoszenie zmian w Regulaminie może również nastąpić przez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu w trakcie trwania Akcji nie może uszczuplać praw nabytych przez uczestników Akcji.

18.   Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji  w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny. Zakończenie Akcji przez Organizatora nie narusza praw uczestników nabytych w okresie trwania Akcji.

19.   Do postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.

20.   Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Akcji będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

21.   Integralną część Regulaminu stanowią załączniki: Załącznik nr 1 – Wzór torby oraz Załącznik 2

 

 

 

 

Wzór załącznika nr 2 do Regulaminu Akcji „Wymień starą torbę na nową”.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY NR ……………..

Sprzedający:

…………………………………………………………………………………………………..

(dane sklepu)

W dniu …………………….. (data stwierdzenia wady) stwierdziłem / stwierdziłam następujące wady /wadę produktu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa produktu ze wskazaniem producenta, ilość)

zakupionego w  ……………………………………………………………(dane sklepu) 

w dniu ………………………………………………………………… (data zawarcia umowy),

numer paragonu:  ……………………………..

polegającą (polegające) na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(opis stwierdzonej wady / stwierdzonych wad)

W związku z powyższym żądam (należy wybrać żądanie):

– wymiany rzeczy nad wolną od wad lub

– naprawy rzeczy lub

– obniżenia ceny rzeczy lub

– zwrotu ceny (w razie odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna)

W związku ze złożoną reklamacją, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla celów wykonania przez sprzedawcę zobowiązań wynikających z przepisów prawa.

Data: ………………………………….

Podpis: ………………………………

 

W załączeniu:

1)      dane adresowe konsumenta

2)      dokument sprzedaży (paragon)

 

 

 

ZAŁĄCZNIK do formularza reklamacyjnego

DANE KONTAKTOWE KUPUJĄCEGO

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….

Adres kontaktowy:……………………………………………………………………………..

(adres do korespondencji / adres e-mail – niepotrzebne skreślić)

 

***

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych /RODO/), informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest [dane kontaktowe spółki + NIP].Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem mailowym e.leclerc@infomania.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników grupy E.Leclerc, w celu realizacji procesu reklamacyjnego zgodnie ze złożoną dyspozycją na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego (zgodnie art. 560 k.c. w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane będą przechowywane przez [wpisać okres przechowywania danych] od momentu rozpatrzenia reklamacji. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji.