Regulamin Świadczenia Usługi Newsletter Drogą Elektroniczną

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Radomdis Polska Sp. z o. o. , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541533, REGON 360741281, NIP 948-26-02-735, zwaną dalej „E. Leclerc Radom”.
 3. Jeżeli w adresie e-mail znajdują się informacje wskazujące na dane osobowe to zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych administratorem tych danych jest Radomdis Polska Sp. z o. o. , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541533, REGON 360741281, NIP 948-26-02-735
 4. Radomdis Polska Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych, informuje, iż:
  • podanie danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku korzystania z usługi newslettera zbierane dane są prawnie uzasadnionym celem administratora danych niezbędnym w celu realizacji zadań związanych z obsługą tej usługi
  • dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, a także zgodnie z innymi/powiązanymi przepisami prawa,
  • inspektorem ochrony danych w spółce Radomdis Polska Sp. z o.o. jest Urszula Graetzer / Krystian Erens, mail: E.Leclerc@infomania.pl, tel. +48 792 700 993,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a w szczególności możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  • dane mogą być udostępniane przez spółkę Radomdis Polska Sp. z o.o. podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów prawa,
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody – zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • jeżeli wybiorą Państwo opcję wysyłki dobrowolnie zamówionej informacji handlowej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki wiadomości zawierającej informacje marketingowe,
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną jest akceptacja niniejszego regulaminu. Umowa zostaje zawarta w momencie, o którym mowa w pkt. 8 poniżej.
 6. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji w formie listu elektronicznego na podany przez Klienta adres e-mail.
 7. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 8. Newsletter zawiera informacje o ofercie E. Leclerc Radom, w tym w szczególności o:
  • nowych produktach,
  • aktualnych promocjach,
  • konkursach,
  • otwarciach nowych sklepów.
 9. Każdy Newsletter zawiera:
  • informację o platformie z której wysłano newsletter : eleclerc.com.pl
  • informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
 10. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Klienta urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 11. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Klienta następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej: WWW. eleclerc.com.pl
  • podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Klienta w formularzu zamieszczonym na ww. stronie internetowej,
  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  • naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz mnie”.
 12. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera.
 13. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 14. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: obsluga@eleclerc.com.pl
  • telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: 48 381 10 10, czynny w godzinach pracy sklepu (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 15. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez E.Leclerc Radom. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, E. Leclerc Radom zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 16. E. Leclerc Radom zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności:
  • jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
  • w efekcie realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
  • w przypadku konieczności zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa danych osobowych;
  • w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w sposobie wysyłania wiadomości e-mail, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach E. Leclerc Radom.
 17. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.eleclerc.com.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 18. E. Leclerc Radom przestrzega o możliwości: działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe, wirusy i konie trojańskie), łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości (np. poprzez fałszywe wiadomości elektroniczne przypominające wiadomości autentyczne, odnalezienie słabości systemu kryptograficznego, dążące do umożliwienia jego złamania lub obejścia, jak również łowienie haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika) oraz niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).