Regulamin programu lojalnościowego E. LECLERC

  „ LOJALNOŚĆ POPŁACA”

   & 1.Postanowienia ogólne

1.      Organizatorem programu lojalnościowego „ Lojalność popłaca” jest Radomdis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1. Program lojalnościowy obowiązuje w hipermarkecie E. LECLERC w Radomiu, ul. Toruńska 1.

2.      Regulamin zawiera   wszystkie warunki uczestnictwa w Programie organizowanym przez Radomdis Polska Sp. z o.o.,

3.      Program „Lojalność Popłaca” skierowany jest do klientów hipermarketu E. Leclerc w Radomiu.

4.      Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w programie poprzez odebranie Karty Lojalnościowej w Punkcie Obsługi Klienta.

5.      Program lojalnościowy będzie realizowany w terminie od dnia 02 listopada 2014r

do odwołania. Organizator poinformuje klientów o zakończeniu możliwości zbierania premii  oraz ich realizowania na miesiąc przed zamknięciem akcji.

Po zakończeniu Programu, wszystkie pozostające na Kartach środki zostaną skasowane.

6.  Program ma na celu nagrodzenie lojalności klientów hipermarketu poprzez umożliwienie gromadzenia środków i wykorzystywania ich za pomocą Karty Stałego Klienta, zwanej również Kartą Lojalnościową.

7.  Na Karcie Lojalnościowej gromadzone będą środki stanowiące premię za dokonanie zakupów o określonej wartości lub za zakup określonych produktów.

8.  Organizator dopuszcza również możliwość przyznania rabatu procentowego, obniżającego cenę zakupionego produktu z użyciem Karty Lojalnościowej. Rabat ten nie będzie naliczany na Kartę Lojalnościową.

9.  Możliwość gromadzenia pieniędzy na karcie następuje w chwili zeskanowania kodu kreskowego Karty.

10.  Program prowadzony jest na terenie Hipermarketu E. Leclerc w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1 oraz na terenie Stacji paliw hipermarketu E. Leclerc w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1, jednak w ograniczonym zakresie określonym w &1 pkt. 11.

11.  Organizator nie przewiduje możliwości dokonania płatności Kartą Lojalnościową na Stacji Paliw ani przyznawania premii za wartość koszyka

12.  Naruszenie przez uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez  nieprawidłowe korzystanie z Karty Lojalnościowej, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich    przysługujących mu z udziału w programie uprawnień.

13.  W przypadku braku aktywności Karty Lojalnościowej w okresie kolejnych 12 miesięcy, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania  znajdujących się na niej środków.

14.  W przypadku zakupów: hurtowych i z udzielonym rabatem, premie nie będą  przyznawane. Za zakupy hurtowe uważane będą zakupy powyżej 1 opakowania zbiorczego tego samego produktu.

15.  Organizator nie przewiduje możliwości dokonywania zapłaty za pomocą Karty Lojalnościowej w przypadku zakupów: hurtowych i z udzielonym rabatem. Za zakupy hurtowe uważane będą zakupy powyżej 1 opakowania zbiorczego tego samego produktu.

 

   & 2. Wydanie Karty Lojalnościowej

 

1.      Uprawnionymi do założenia oraz do korzystania z Karty Lojalnościowej” są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.      Kartę Lojalnościową może otrzymać bezpłatnie każda osoba, która zgłosi się do Punktu Obsługi Klienta z prośbą o wydanie karty. W tym celu Klient podaje odpowiednie dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, adres e-mail, telefon , oraz wyraża  odpowiednie zgody.

3.      Karta Lojalnościowa może być wystawiona tylko i wyłącznie na właściciela Karty; Organizator nie przewiduje możliwości założenia Karty na osobę trzecią.

4.      Karta Lojalnościowa upoważnia Uczestnika programu do gromadzenia premii przewidzianych w niniejszym regulaminie oraz ich późniejsze wykorzystywanie jako zapłata za dokonane zakupy.

5.      Kartę Lojalnościową VIP może otrzymać osoba, która posługując się Kartą Lojalnościową w ciągu 1 roku od daty jej założenia otrzyma premie o łącznej wartości 1000 zł.

6.      Karta Lojalnościowa VIP upoważnia (ponad standardowe korzystanie z premii) do:

– dokonywania płatności za zakupy bez kolejki,  w wyznaczonych kasach uprzywilejowanych.

– otrzymywanie bezpłatnych zaproszeń na eventy organizowane przez E. Leclerc,

– otrzymywanie informacji o szczególnych promocjach i akcjach prowadzonych przez Organizatora.

7.      Karty Lojalnościowe wykorzystywane w poprzedniej edycji programu lojalnościowego tracą ważność w tej edycji i nie mogą być nadal wykorzystywane w celu gromadzenia środków.

 

& 3. Gromadzenie i realizacja złotówek

 

1.      Karta Lojalnościowa umożliwia uzyskanie i gromadzenie pieniędzy przyznanych jako premia za dokonanie zakupów lub za zakupienie specjalnie oznakowanych towarów w hipermarkecie E.LECLERC w Radomiu.  

2.      Organizator nie przewiduje możliwości premiowania dodatkowymi złotówkami produktów tytoniowych i alkoholowych, produktów farmaceutycznych,  jak również przyznawania dodatkowych premii za wartość paragonu w przypadku zakupu produktów alkoholowych i tytoniowych.

3.      Od dnia 2 listopada 2014r., uczestnik Programu Lojalnościowego „ Lojalność popłaca” robiąc zakupy w kasie hipermarketu E.LECLERC w Radomiu ma możliwość otrzymania dodatkowej premii na swoją Kartę Lojalnościową :

a) za wartość paragonu, wg obowiązujących aktualnie promocji; 

– premia ta będzie przyznawana jeden raz dziennie do danego numeru Karty Lojalnościowej

– wielokrotność kwoty za dokonane zakupy nie uprawnia do otrzymania premii o większej wartości,

– nie ma również możliwości łączenia kilku paragonów za dokonane danego dnia zakupy w celu uzyskania premii;

lub

b) za zakup produktów premiowanych, które będą oznakowane specjalnym znakiem w miejscu ich ekspozycji oraz w katalogach reklamowych wydawanych przez Organizatora. Premiowana będzie każda zakupiona przez klienta sztuka produktu premiowanego z zastrzeżeniem  &1, pkt. 15.

c) w ramach istniejących Klubów –zgodnie z regulaminem każdego z klubów

4.      Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian wysokości przyznawanych premii oraz dni tygodnia w których przyznawane będą premie.

5.      W celu  uzyskania premii, Klient każdorazowo, przed zakończeniem transakcji okazuje pracownikowi kasy swoją Kartę Lojalnościową w celu zeskanowania kodu kreskowego, co jest równoznaczne z przyznaniem na Kartę Lojalnościowa,premii o odpowiedniej wartości lub udzielenia rabatu.

6.      W transakcji przyznania premii  może uczestniczyć wyłącznie jedna Karta Lojalnościowa.

7.      Jedna karta związana jest z jednym Uczestnikiem Programu Lojalnościowego i nie ma możliwości wydania więcej niż jednej Karty jednemu uczestnikowi. Istnieje natomiast możliwość wydania duplikatu posiadanej karty na wyraźne życzenie klienta, sprecyzowane w Formularzu Zgłoszeniowym.

8.      Duplikat Karty – jest to wtórnik wydanej już Karty Lojalnościowej o tym samym numerze karty i przy pomocy, której możliwe będzie gromadzenie  pieniędzy na oryginalnej Karcie Lojalnościowej. Duplikat Karty może również służyć do realizacji zgromadzonych pieniędzy na Karcie Lojalnościowej- „matce”.

9.      Informacja o aktualnej kwocie premii zgromadzonej na Karcie Lojalnościowej  dostępna jest w POK oraz na paragonie wydawanym za dokonane zakupy przy użyciu Karty Lojalnościowej.

10.  Zgromadzone środki na Karcie Lojalnościowej można wykorzystać jako zapłatę za towary zakupione w E. Leclerc w Radomiu.

11.  Pieniędzmi zgromadzonymi na Karcie Lojalnościowej  można płacić już następnego dnia od ich zarejestrowania.

12.  Klient posiadający Kartę stałego klienta nie może dysponować zgromadzonymi środkami w inny sposób niż opisany w & 3 , pkt. 10  niniejszego  Regulaminu

13.  Zgromadzone na Karcie Lojalnościowej środki  nie podlegają wymianie na gotówkę.

14.  W przypadku gdy klient nie posiada jeszcze zarejestrowanej karty lojalnościowej, a dokona zakupu produktu premiowanego lub zakupów powyżej wartości warunkującej otrzymanie premii za wartość paragonu, otrzymuje bon rabatowy na wartość otrzymanej premii do wykorzystanie przy następnych zakupach. Warunkiem realizacji bonu rabatowego jest posiadanie karty lojalnościowej. Bon rabatowy zachowuje ważność przez okres 7 dni od daty  wydania.

15.  Organizator przewiduje możliwość udzielenia klientowi dodatkowego rabatu, pomniejszającego cenę produktu,  pod warunkiem okazania się przez klienta Karta Lojalnościową sklepu E. Leclerc. Produkty takie zostaną wskazane w miejscu ich ekspozycji w sklepie E. Leclerc lub w gazetkach promocyjnych Organizatora.

16.  Organizator przewiduje możliwość wprowadzania do realizacji nowych promocji, wymiany na inne itp. Posiadacz Karty Lojalnościowej będzie informowany o nowych promocjach na stronie internetowej sklepu E. Leclerc Radom , w katalogach promocyjnych sklepu, droga elektroniczną, telefoniczną, elektroniczną oraz pocztową.

17.  Organizator nie przewiduje łączenia premii istniejących , z nowymi wprowadzonymi na czas określony.

& 4. Postanowienia różne

1.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dokonania transakcji przez osoby nieupoważnione dysponujące Kartami Lojalnościowymi  m.in. na skutek kradzież czy zgubienia Karty. Jednak w przypadku powiadomienia o utracie lub kradzieży Karty organizator dokona  jej blokady.

2.      W przypadku, gdy Klient zwraca towar, za który zapłacił środkami z Karty Lojalnościowej, zwraca się na Kartę identyczną ilość środków, jaka została pobrana z konta i odbiera się towar od Klienta. Klientowi nie wypłaca się gotówki ani innych środków płatniczych.

3.      W przypadku, gdy Klient zwraca towar, za który otrzymał premię na Kartę, a wysokość środków na Karcie Klienta jest:

– wyższa od wartości premii uzyskanej przy zakupie tego towaru – wówczas pomniejsza się wartość premii na Karcie Lojalnościowej o wartość otrzymanej premii przy zakupie towaru;

– niższa od wartości premii uzyskanej przy zakupie tego towaru-  wówczas dokonuje się zwrotu wartości towaru pomniejszoną o wartość przyznanej premii.

4.      W przypadku, gdy Klient zwraca towar znajdujący się wśród zakupów , za które klient otrzymał premię na Kartę za wartość paragonu, a cena tego produktu obniży wartość paragonu poniżej wartości warunkującej otrzymanie premii, premia zostaje odebrana poprzez zmniejszenie stanu konta klienta , lub w przypadku mniejszej wartości konta niż przyznana premia- zwrot wartości towaru zostanie pomniejszony o wartość przyznanej premii.

 

 

& 5. Dane Osobowe

1.      Administratorem danych osobowych programu lojalnościowego jest Organizator, czyli Radomdis Polska sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu 26-612, przy ul. Toruńskiej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie dla m. ST. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000541533.

 

2.      Wszelkie   dane   osobowe   dotyczące   Uczestników   przystępujących   do   programu lojalnościowego,   oraz   informacje  dobrowolnie przez niego   przekazane   w   Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922), w zakresie zgody udzielonej przez Uczestnika na Formularzu   Rejestracyjnym   oraz   zgodnie   z   zasadami   zawartymi   w   niniejszym Regulaminie.

 

3.      Podpisując, oraz   przekazując   wypełniony   i   podpisany  formularz   rejestracyjny Karty Lojalnościowej pracownikowi   w   sklepie,   Uczestnik   wyraża   zgodę   na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Organizatora,   w   celach realizacji Programu Lojalnościowego, oraz innych programów organizowanych przez Organizatora, jak również w celach reklamowych i marketingowych (jeżeli wyraził na to zgodę).

 

4.      Podanie danych  osobowych i wyrażenie  zgody na ich przetwarzanie  przez osobę przystępującą do Programu Lojalnościowego jest dobrowolne.  Odmowa podania danych osobowych, oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu Lojalnościowego i wzięcie w nim udziału.

 

5.      Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji handlowej, w tym ofert handlowych, materiałów   marketingowych,  jak również innej korespondencji handlowej,   Uczestnikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em), na podstawie art. 10 ustawy
z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz 1422, z późn. zm).

 

6.      Uczestnik ma  prawo dostępu do swoich danych  osobowych  podanych  w ramach uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub usunięcia. W celu dokonania powyższych zmian w zakresie swoich danych   osobowych   podanych w ramach uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien udać się z dowodem osobistym oraz Kartą do sklepu – Punktu Obsługi Klienta. Osoba   upoważniona   w   Punkcie   Obsługi Klienta, dokona wszelkich niezbędnych zmian w systemie informatycznym obsługującym Program po okazaniu dowodu osobistego przez Uczestnika i na podstawie   ponownie wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego, zawierającego poprawne dane osobowe Uczestnika.

 

7.      Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach w zakresie swoich danych osobowych podanych przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie.

 

8.      Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Programu poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi, jednakże w takim przypadku cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Programie.

 

9.      Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć  uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych oraz może zrezygnować
z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez   złożenie oświadczenia   o cofnięciu zgody na piśmie i przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi.

 

10.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są usuwane,   chyba że Uczestnik wyraził zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych.

 

 

& 6.  Postanowienia Końcowe

 

1.      Zmiana niniejszego regulaminu następuje w formie pisemnej i jest dostępna w POK

 

2.      Niniejszy regulamin pozostaje do wglądu tylko dla uczestników programu lojalnościowego „Lojalność Popłaca” i nie jest wydawany  w żadnej formie na zewnątrz.

Aneks z dnia 16/11/2017r. – zmiana dni promocyjnych

do

Regulaminu programu lojalnościowego E. LECLERC

                                               „ LOJALNOŚĆ POPŁACA”

 

1.      Zgodnie z & 3, pkt. 4 „Regulaminu programu lojalnościowego E. LECLERC                                            LOJALNOŚĆ POPŁACA”, Organizator wprowadza następujące zmiany do w/w regulaminu:

a)      od dnia 23/11/2017r.. do odwołania , wprowadza się poniższą promocję

odnoszącą się do &3, pkt3, a):

klienci, którzy dokonają zakupów z użyciem  Karty Lojalnościowej  w dniach czwartek, piątek, sobotę lub  niedzielę na kwotę min 100 zł otrzymają na swoją Kartę Lojalnościową premię w wysokości 5 zł, a za zakupy na kwotę min. 200 zł otrzymają  na swoją Kartę Lojalnościową premię w wysokości 10 zł..

Premia będzie przyznawana jeden raz dziennie do danego numeru Karty Lojalnościowej.  Wielokrotność kwoty za dokonane zakupy nie uprawnia do otrzymania premii o większej wartości. Nie ma również możliwości łączenia kilku paragonów za dokonane danego dnia zakupy w celu uzyskania premii. Organizator nie przewiduje zamiany premii wypłacanej na Kartę Lojalnościową na ekwiwalent pieniężny.”

b)     od dnia 23/11/2017r. do odwołania , wprowadza się poniższą promocję odnoszącą się do &3, pkt. 3, b):

– w każdy czwartek, klienci, którzy zakupią produkty promocyjne wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu, otrzymają wskazane w załączniku wartość i rodzaj rabatu;

– rabaty nie łączą się z innymi obowiązującymi promocjami

– aby skorzystać z Promocji, należy spełnić jednocześnie  wszystkie poniższe warunki:

·         w określonym powyżej terminie dokonać zakupu produktów z załącznika nr 1 z oferty E. Leclerc Radom

·         posiadać kartę lojalnościową E. Leclerc Radom

·         okazać kartę kasjerowi podczas dokonywania płatności za zakupy.

– jeżeli klient, w momencie dokonywania zakupów nie jest posiadaczem karty lojalnościowej E. Leclerc Radom, powinien przed dokonaniem zakupów zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta w celu wyrobienia  Karty Lojalnościowej;

– aby założyć Kartę Lojalnościowa należy osobiście zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta, wypełnić i podpisać druk zgłoszenia. Organizator nie przewiduje możliwości założenia przez klienta Karty Lojalnościowej dla „osoby trzeciej”.

– założenie Karty Lojalnościowej jest bezpłatne.

– organizator nie przewiduje możliwości przyznania rabatu w innej formie  niż ta wskazana w niniejszym Aneksie.

 

2.      Pozostałe warunki regulaminu pozostają bez zmian.

KLUB Rodzina Plus”

Aneks do „Regulaminu programu lojalnościowego

E. LECLERC LOJALNOŚĆ POPŁACA”

 

 

1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

znaczenie:

Radomdis Polska Sp. z o. o.  z siedzibą w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541533, o kapitale

zakładowym w wysokości 100 000 złotych- organizator promocji;

Promocja – Promocja „Klub Rodzina Plus”;

Rodzina Plus – rodziny wielodzietne z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 25. roku życia w przypadku dziecka kontynuującego naukę. Ponadto ww. program obejmuje rodziny zamieszkujące na terenie miasta Radomia, niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego.

Klub Rodzina Plus – karta  lojalnościowa E.Leclerc Radom, wydawana na podstawie  Karty Rodzina Plus emitowanej przez UM Radom.

POK – Punkt Obsługi Klienta w Placówce;

Produkty – artykuły spożywcze, drogeryjne i przemysłowe z wyłączeniem papierosów i napojów

Alkoholowych, paliw napędowych oraz produktów RTV i AGD.

 

2. Zasady ogólne

1.     Promocja obowiązuje w każdy wtorek trwania akcji i polega na przyznaniu na Kartę Klienta rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest posiadanie ważnej Karty Lojalnościowej E. Leclerc oraz dokonanie jednorazowych zakupów we wtorek na kwotę min 50zł.

2.     Promocja prowadzona jest tylko i wyłącznie w E. Leclerc Radom.

3.     Promocją nie są objęte zakupy z działów Alkohole, Papierosy, AGD/RTV oraz zakupy  dokonywane na stacji paliw E. Leclerc, jak również sklepu internetowego.

4.     Promocja nie obejmuje płatności z tytułu „Moje Rachunki”

5.     Promocja obowiązuje  tylko we wtorki  każdego tygodnia trwania promocji.

6.     Akcja trwa do odwołania.

7.     Rabat przyznawany jest w każdy wtorek do jednej dokonanej transakcji danego wtorku.

8.     Rabat przyznawany jest na kartę lojalnościową E. Leclerc Radom

9.     Organizator nie przewiduje wymiany rabatu na gotówkę.

10.  Warunkiem przyznania rabatu jest okazanie kasjerowi Karty Lojalnościowej E. Leclerc podczas dokonywania zakupów.

 

3. Warunki uczestnictwa w Klubie Rodzina Plus

1.     Warunkiem zapisania się do Klubu Rodzina Plus jest:

·         Posiadanie karty Rodzina Plus wydanej przez Urząd Miejski w Radomiu

·         zgłoszenie się do POK w celu założenia Karty Lojalnościowej z funkcją Klubu Rodzina Plus ( zgodnie z & 2 Regulaminu).

2.     Karta przyznawana jest jednorazowo i służy do wielokrotnego posługiwania się nią  w przypadku spełnienia warunków niniejszego regulaminu.

3.     Kartą może posługiwać się wyłącznie posiadacz , na którego karta została wydana.

 

4. Postępowanie reklamacyjne

1.     Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w Promocji w ciągu 7 dni od daty dokonania zakupów.

2.     Reklamacje należy kierować na piśmie, drogą pocztową do:

Radomdis Polska Sp. z o. o.

Ul. Toruńska 1

26-612 Radom

z dopiskiem „Klub Rodzina Plus”.

3.     Reklamacja musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4.     Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

5.     Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi drogą pocztową na adres zamieszkania podany w reklamacji.

6.     Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub informacje nie zawierające

wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

 

5. Postanowienia końcowe

1.     Radomdisn Polska  zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie trwania Promocji.

2.     Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w

3.     Placówkach i na stronie www.eleclerc.com.pl

4.     Zmiana zasad przyznawania Klubu Rodzina Plus może mieć miejsce jedynie poprzez zmianę

5.     niniejszego Regulaminu.

6.     Radomdis Polska  zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w każdym czasie po upływie 2 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w Placówkach.

 

KLUB KIBICA”

Aneks do „Regulaminu programu lojalnościowego

E. LECLERC LOJALNOŚĆ POPŁACA”

 

 

1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

znaczenie:

Radomdis Polska Sp. z o. o.  z siedzibą w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541533, o kapitale

zakładowym w wysokości 100 000 złotych- organizator promocji;

Promocja – Promocja „Klub Kibica”;

Kibic – osoba, która jest kibicem: RKS Radomiak Radom, MKS E. Leclerc Radomka Radom, WKS  Cerrad Czarni Radom, Rosa Radom, Radomski Klub Piłkarski Broń Radom i posiada aktualny karnet na mecze przynajmniej jednego z w/w klubów

Karta Kibica – karta  wydawana jest Kibicowi,  po okazaniu aktualnego karnetu na rozrywki przynajmniej jednego z w/w zespołów ; obowiązuje na określony sezon rozgrywek tzn. w przerwach pomiędzy sezonami nie będzie aktywna.

POK – Punkt Obsługi Klienta w Placówce;

Produkty – artykuły spożywcze, drogeryjne i przemysłowe z wyłączeniem artykułów tytoniowych, farmaceutycznych, napojów alkoholowych, żywienia początkowego, paliw napędowych oraz produktów AGD i RTV.

Promocja Jednorazowa– promocja w ramach Klubu Kibica wyłącznie dla posiadaczy jednorazowego biletu upoważniającego do wejścia na mecze w/w zespołów

 

2. Zasady ogólne

 

1.     Promocja obowiązuje od dnia 30 października 2017r, w każdy poniedziałek trwania akcji i polega na przyznaniu na Kartę Klienta rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest posiadanie ważnej Karty Lojalnościowej oraz dokonanie jednorazowych zakupów w poniedziałek na kwotę min 50zł.

2.     Promocja prowadzona jest tylko i wyłącznie w E. Leclerc Radom.

3.     Promocją nie są objęte produkty alkoholowe, tytoniowe, żywienie początkowe, środki farmaceutyczne,  artykuły AGD/RTV oraz zakupy  dokonywane na stacji paliw E. Leclerc,

4.     Promocja nie obejmuje płatności z tytułu „Moje Rachunki”

5.     Promocja obowiązuje  tylko w poniedziałki każdego tygodnia trwania promocji,   a rabat przyznawany jest  do jednej dokonanej transakcji danego dnia.

6.     Rabat przyznawany jest na kartę lojalnościową E. Leclerc Radom

7.     Akcja trwa do odwołania.

8.     Organizator nie przewiduje wymiany rabatu na gotówkę.

9.     Warunkiem przyznania rabatu jest okazanie kasjerowi Karty Lojalnościowej E. Leclerc podczas dokonywania zakupów.

 

3. Warunki otrzymania Karty Kibica

 

1.     Warunkiem otrzymania Karty Kibica jest:

·         Posiadanie aktualnego karnetu na rozgrywki zespołów sportowych wymienionych powyżej;

·         zgłoszenie się do POK w celu założenia Karty Lojalnościowej z funkcją karta Kibica ( zgodnie z & 2 Regulaminu).

2.     Karta przyznawana jest bezpłatnie,  jednorazowo i służy do wielokrotnego posługiwania się nią  w przypadku spełnienia warunków niniejszego regulaminu.

3.     Kartą może posługiwać się wyłącznie Kibic, na którego karta został wydana.

 

4.     Promocja Jednorazowa Klubu Kibica:

 

1.     Promocja obowiązuje od dnia 30 października 2017r, w każdy poniedziałek trwania akcji i polega na przyznaniu na Kartę Klienta rabatu w wysokości 5 % wartości dokonanych w tym dniu zakupów. Warunkiem otrzymania rabatu jest:

–  posiadanie ważnej Karty Lojalnościowej;

-Okazanie kasjerowi ważnej Karty Klienta;

– dokonanie jednorazowych zakupów w poniedziałek na kwotę min 50zł;

– przekazanie kasjerowi  wykorzystanego ( w datach obowiązywania niniejszej promocji) biletu upoważniającego do wejścia na mecz jednego z w/w zespołów sportowych;

2.     Promocja prowadzona jest tylko i wyłącznie w E. Leclerc Radom.

3.     Promocją nie są objęte produkty alkoholowe, tytoniowe, żywienie początkowe, środki farmaceutyczne,  artykuły AGD/RTV oraz zakupy  dokonywane na stacji paliw E. Leclerc,

4.     Promocja nie obejmuje płatności z tytułu „Moje Rachunki”

5.     Promocja obowiązuje  tylko w poniedziałki każdego tygodnia trwania promocji,   a rabat przyznawany jest  do jednej dokonanej transakcji danego dnia.

6.     Rabat przyznawany jest na kartę lojalnościową E. Leclerc Radom

7.     Akcja trwa do odwołania.

8.     Organizator nie przewiduje wymiany rabatu na gotówkę.

9.     Organizator nie przewiduje przyznania rabatu w terminie późniejszym,  po odejściu klienta od kasy.

10.  Rabat z Promocji Jednorazowej nie łączy się z rabatem Klubu Kibica.

 

 

5. Postępowanie reklamacyjne

1.     Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Seniorowi uczestniczącemu w Promocji w ciągu 7 dni od daty dokonania zakupów.

2.     Reklamacje należy kierować na piśmie, drogą pocztową do:

Radomdis Polska Sp. z o. o.

Ul. Toruńska 1

26-612 Radom

z dopiskiem „Karta Kibica”.

3.     Reklamacja musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4.     Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

5.     Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi drogą pocztową na adres zamieszkania podany przez Kibica w reklamacji.

6.     Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub informacje nie zawierające

wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

 

5. Postanowienia końcowe

1.     Radomdis Polska Sp. z o. o.  zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie trwania Promocji.

2.     Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w

3.     Placówkach i na stronie www.eleclerc.com.pl

4.     Zmiana zasad przyznawania Kart Kibica może mieć miejsce jedynie poprzez zmianę

5.     niniejszego Regulaminu.

6.     Radomdis  Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w każdym czasie po upływie 2 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w Placówkach.