Klub ŻYJ EkO”

Aneks do „Regulaminu programu lojalnościowego

E. LECLERC LOJALNOŚĆ POPŁACA”

 

 

1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

znaczenie:

Radomdis Polska Sp. z o. o.  z siedzibą w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541533, o kapitale

zakładowym w wysokości 100 000 złotych- organizator promocji;

Promocja – Promocja „Klub ŻYJ EKO”;

Klub Żyj Eko –funkcja karty lojalnościowej E. Leclerc Radom dodawana  do już istniejącej lub nowo założonej karty lojalnościowej, na podstawie  podpisanego przez posiadacza karty oświadczenia dotyczącego Regulaminu karty „Żyj Eko”

POK – Punkt Obsługi Klienta w Placówce;

Produkty – produkty sprzedawane na wagę na działach: garmaż, mięso, wędliny, drób, ryby, sery, owoce-warzywa, sushi oraz nieopakowane produkty z działów cukiernia i piekarnia

 

2. Zasady ogólne

1.     „Karta Żyj Eko”ma na celu propagowanie stylu życia „Zero Waste” polegającego na ograniczaniu produkcji śmieci  w wielu aspektach naszej codzienności – tutaj: poprzez umożliwienie klientom zapakowania Produktów, wymienionych w niniejszym regulaminie,  w opakowania własne klientów.

2.     Akcją objęte są wyłącznie zakupy produktów określonych w  &1 Definicje, pod terminem „Produkty”

3.     Zapakowanie Produktów w przyniesione przez klienta opakowanie dopuszczalne jest po  spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

– przed dokonaniem  zakupów z opakowaniem własnym po raz pierwszy, klient powinien zgłosić się do punktu Obsługi Klienta, w celu założenia Karty Stałego Klienta z opcją „Klub Żyj Eko”/ włączenia opcji „Klub Żyj Eko” i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i braku roszczeń co do zakupionego produktu;  funkcja jest uaktywniana raz i umożliwia wielokrotne korzystanie w przypadku spełnienia warunków niniejszego regulaminu.

– kartą może posługiwać się wyłącznie posiadacz , na którego karta została wydana

– każdorazowo należy zgłosić ochronie wniesienie na teren sklepu własnych pojemników w celu ich oznakowania

– towar będzie pakowany tylko w pojemniki oznakowane przez ochronę; pojemniki bez oznakowania nie będą honorowane;

– obsługa stoiska (sprzedawca) ocenia wizualnie czystość przyniesionych pojemników i decyduje o możliwości zapakowania w nie wybranych towarów;

– po zapakowaniu produktu do pojemnika dostarczonego przez klienta, klient traci prawo do rozmyślenia się z zakupu towaru lub zwrotu towaru; w przypadku pozostawienia produktu na terenie sklepu, towar taki, wraz z opakowaniem będzie utylizowany przez sklep.

   

4. Postępowanie reklamacyjne

1.     Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w Promocji w ciągu 7 dni od daty dokonania zakupów.

2.     Reklamacje należy kierować na piśmie, drogą pocztową do:

Radomdis Polska Sp. z o. o.

Ul. Toruńska 1

26-612 Radom

z dopiskiem „Klub Żyj Eko”.

3.     Reklamacja musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4.     Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

5.     Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi drogą pocztową na adres zamieszkania podany w reklamacji.

6.     Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub informacje nie zawierające

wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

 

5. Postanowienia końcowe

1.     Radomdis  Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie trwania Promocji.

2.     Dla uniknięcia zagrożenia zarażenia żywności nieopakowanej,   wprowadza się procedury postępowania pracowników przy  sprzedaży Produktów w opakowania własne klientów.

3.     Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w

4.     Placówkach i na stronie www.eleclerc.com.pl

5.     Radomdis Polska Sp. z o. o.   zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji w każdym czasie po upływie 2 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w POK.