REGULAMIN AKCJI

„Zbieraj punkty-zyskuj rabaty”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji „Zbieraj punkty-zyskuj rabaty ” jest Radomdis Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1, kod pocztowy 26-612, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541533, NIP 9482602735, zwana dalej Organizatorem lub E. Leclerc Radom.
 2. Akcja skierowana jest do klientów E. Leclerc Radom mieszczącego się w Radomiu przy ulicy Toruńskiej 1 i ma na celu nagrodzenie ich lojalności oraz codziennych zakupów, poprzez umożliwienie gromadzenia i wykorzystywania punktów z użyciem Karty Stałego Klienta „Bonus E.Leclerc” zarówno w formie karty plastikowej jak i w aplikacji mobilnej.
 3. Niniejszy REGULAMIN AKCJI „Zbieraj punkty-zyskuj rabaty ” – zwany w dalszej części „Regulaminem” określa zasady zbierania punktów i wykorzystania otrzymanych z ich zamiany na złotówki rabatów  przy użyciu Karty Bonus E. Leclerc.
 4. Na każdej karcie będą gromadzone punkty stanowiące premię za zakup o określonej wartości.
 5. Identyfikacja klienta i możliwość gromadzenia punktów na karcie następuje w chwili zeskanowania karty w kasie przed skanowaniem zakupów.
 6. Uprawnionymi do otwarcia rachunku oraz korzystania z „Karty Stałego Klienta Bonus E.Leclerc” są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Akcja będzie realizowana w terminie od dnia  02.01.2023 do odwołania.

§2 Wydanie Karty Stałego Klienta

 1. Kartę Stałego Klienta Bonus E. Leclerc Klient można założyć w Punkcie Obsługi Klienta , w kasie lub poprzez aplikację mobilną Bonus E. Leclerc.
 2. Otrzymanie Karty Stałego Klienta Bonus E. Leclerc jest bezpłatne.

§3 Gromadzenie i wydawanie punktów

 1. Począwszy od dnia 02.01.2023r. Karta Stałego Klienta Bonus E. Leclerc umożliwia uzyskanie i gromadzenie punktów w portfelu punktowym klienta, przyznanych jako premia w przypadku jednorazowego zakupu w którejkolwiek z kas supermarketu E. Leclerc Radom za kwotę w wysokości co najmniej 2 PLN. Za każde następne 2 PLN wydane w tej samej transakcji Posiadacz Karty Stałego Klienta otrzymuje kolejny 1 punkt.
 2. Punkty można uzyskać dzięki dokonaniu zakupów z całego dostępnego asortymentu sklepu ZA WYJĄTKIEM następujących produktów i usług:
  1. napojów alkoholowych, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  2. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  3. preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym produktów z kategorii mleka 2 modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;
  4. produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt. 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;
  5. doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid; doładowań kart przedpłaconych;
  6. karnetów, biletów;
  7. paliwa: benzyna, ropa, LPG, adblue;
  8. produktów przecenionych i wyprzedażowych.

Wartość wyżej wymienionych produktów nie będzie wliczana do kwoty koniecznej do uzyskania punktu.

 1. Kartę Stałego Klienta Bonus E. Leclerc Klient powinien okazać pracownikowi kasy przed zakończeniem transakcji w celu jej zeskanowania przy każdym przejściu przez kasę. Powyższa identyfikacja pozwoli na gromadzenie punktów na karcie.
 2. Punkty zgromadzone na koncie uprawniają do otrzymania rabatu przy kolejnych zakupach.
 3. Żeby otrzymać rabat, należy zgromadzić odpowiednią ilość punktów oraz zeskanować Kartę Stałego Klienta Bonus E. Leclerc. Kasjer podczas zakupów poinformuje klienta o możliwości zamiany uzbieranych punktów na rabat o wartości:

• 10 zł   za 300 punktów,

• 20 zł   za 500 punktów,

• 50 zł   za 1000 punktów,

• 100 zł za 1500 punktów.

Po wyrażeniu przez klienta chęci zamiany punktów na rabat, naliczy się on automatycznie na kasie, a punkty zostaną odjęte w ilości odpowiadającej kwocie wykorzystanego rabatu.

O chęci wykorzystania rabatu, klient musi poinformować kasjera przed zakończeniem transakcji.

 1. Nie jest możliwe łączenie różnych kont programu lojalnościowego.
 2. Skorzystanie z otrzymanego rabatu jest możliwe dopiero po uzyskaniu poszczególnych progów opisanych w  §3, pkt.5. Rabat może być wykorzystany po osiągnięciu jednego z progów w całości, lub zachowany do osiągnięcia kolejnego progu.
 3. Rabat można wykorzystać podczas dokonywania zakupów z całego dostępnego asortymentu sklepu ZA WYJĄTKIEM produktów i usług opisanych w §3, pkt.2
 4. Rabat może być wykorzystany tylko w całości ( 10 zł, 20 zł, 50 zł lub 100zł) i wartość zakupów musi być wyższa od kwoty rabatu przynajmniej o 1 grosz.
 5. W transakcji przyznania lub zamiany punktów może uczestniczyć wyłącznie jedna karta.
 6.  Jeżeli klient bezpośrednio po zakończeniu skanowania towarów nie okaże Karty Stałego Klienta, punkty nie będą dopisywane do karty w terminie późniejszym.
 7. Nie jest możliwe łączenie kont ani przelewanie punktów z jednej karty na inną, z zastrzeżeniem ustępu 4 §2 niniejszego regulaminu.
 8. Informacja o całkowitym stanie punktów jest dostępna po wydrukowaniu paragonu fiskalnego Klienta, którego Karta Stałego Klienta została zeskanowana w kasie.
 9. Klient posiadający Kartę Stałego Klienta nie może dysponować zgromadzonymi punktami w inny sposób niż opisany w §3 pkt. 4 niniejszego regulaminu.
 10. Zgromadzone na karcie punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dokonania transakcji przez osoby nieupoważnione dysponujące Kartami Stałego Klienta, m.in. na skutek kradzieży czy zgubienia karty. Jednak w przypadku powiadomienia o utracie lub kradzieży karty organizator dokona blokady karty. Klient po złożeniu pisemnego wniosku oraz przedstawieniu dowodu osobistego jest uprawniony do uzyskania nowej Karty Stałego Klienta w POK.
 2. W przypadku wykorzystywania Karty Stałego Klienta i Programu Lojalnościowego niezgodnie z jego celami i postanowieniami, Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty Stałego Klienta na czas określony lub likwidacji konta.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu z 1 tygodniowym wyprzedzeniem o czym będzie informować na stronie www.radom.leclerc.pl oraz w P.O.K. sklepu E. Leclerc Radom.
 4. Ewentualne reklamacje można zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres Organizatora, bądź e-mailem: obsluga@eleclerc.com.pl Reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 5. Regulamin akcji dostępny jest w P.O.K. sklepu E. Leclerc Radom oraz na stronie www.radom.leclerc.pl

Aneks do regulaminu akcji „Zbieraj punkty-zyskuj rabaty” z dnia 04.01.2023

 1. W każdy czwartek, od dnia 12.01.2023r. włącznie  klienci biorący udział w akcji „Zbieraj punkty-zyskuj rabaty” którzy tego dnia tj. w czwartek dokonają zakupów produktów z działów: nabiał, wędliny, mięso, piekarnia, cukiernia, SUSHI, wyroby garmażeryjne, owoce i warzywa, mrożonki oraz ryby i sery otrzymają dodatkowy 1 punkt za każde wydane 2 zł za ich zakup tj. np za zakup owoców w kwocie 10 zł otrzymają dodatkowe 5 punktów, czyli 10 punktów, za zakup wędlin na kwotę np. 15 zł otrzymają dodatkowe 7 punktów itp….
 2. Za zakup produktów z pozostałych działów punkty będą przyznawane jak dotychczas.
 3. Dodatkowe naliczanie punktów będzie aktywne do odwołania.